Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση

Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)

Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο που δημιουργήθηκε έχει τίτλο «Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση». Το σενάριο βασίζεται στην επικοινωνιακή διδακτική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας και συγκεκριμένα στην Κριτική Επικοινωνιακή Διδακτική (ΚΕΔ). Χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες τόσες όσες και οι ομάδες των μαθητών. Οι ενότητες αυτές είναι: 1. Νερό, πηγή ζωής, 2. Εξοικονόμηση ενέργειας – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 3. Ρύπανση/Μόλυνση του Περιβάλλοντος, 4. Βιοποικιλότητα, 5. Κλιματικές Αλλαγές. Αξίζει να σημειωθούν οι ειδικότερες στρατηγικές του συγκεκριμένου σεναρίου που είναι το σχέδιο εργασίας (μέθοδος project) και η επίλυση προβλήµατος. Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η ενεργοποίηση και καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης του μαθητή και η δραστηριοποίησή του για το περιβάλλον.Κατ΄επέκταση το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο εστιάζει στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εμπλέξει σε μια δυναμική διαδικασία μάθησης κατέχοντας οι ίδιοι ενεργητικό και κυρίαρχο ρόλο. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες επιτάσσουν την άμεση υποστήριξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ψηφιακό περιεχόμενο, εφαρμογές και λογισμικά.

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ επιφέρει επιπρόσθετη παιδαγωγική αξία τόσο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας όσο και στα αποτελέσματα αυτής.

Οι εκπαιδευτικοί, τις περισσότερες φορές, επιμένουν στη στείρα και μοναδική χρήση του σχολικού εγχειριδίου ως εργαλείου μάθησης και αρνούνται να χρησιμοποιήσουν και άλλα διδακτικά μέσα ή υλικά. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά το ενδιαφέρον των μαθητών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική σχεδιάστηκε στα πλαίσια της 1ης Ενότητας του Γλωσσικού μαθήματος της Ε΄Δημοτικού «Ο φίλος μας το Περιβάλλον» με στόχο την περαιτέρω διερευνητική προσέγγιση της ενότητας και την απόκτηση επιπρόσθετης εκπαιδευτικής αξίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

Οι μαθητές εντάσσονται σ΄ ένα ενεργητικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης με άμεσο καθοδηγητή τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και οι τελευταίοι να ενταχθούν ομαλά και αβίαστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία ομάδων και γνωστοποίηση θέματος
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Σχεδιασμός δραστηριοποίησης ομάδων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Υλοποίηση δραστηριοτήτων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση αποτελεσμάτων - αξιολόγηση διαδικασίας
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία, ωφελιμότητα, προσφορά και χρήση του περιβάλλοντος.
Οι μαθητές να προβληματιστούν και να δραστηριοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αυτοκαθοδηγούμενης ιστοεξερεύνησης(WebQuest).
Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι οι ΤΠΕ μας επιτρέπουν να εξερευνούμε τις πτυχές ενός θέματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Project, περιβάλλον, ΤΠΕ,
Υλικοτεχνική υποδομή
προτάκτορας, Η/Υ, διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΕΙΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι μικροί περιβαλλοντολόγοι αναλαμβάνουν δράση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.