Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

3 ώρες

Αξιολόγηση

15λεπτά

Δίνεται στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή ένα φύλλο αξιολόγησης σχεδιασμένο στην εφαρμογή Google forms. Οι ερωτήσεις του φύλλου αξιολόγησης βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους


Αξιολόγηση 1


Αξιολόγηση 2


Αξιολόγηση 3


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2351