Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο παρόν σενάριο παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση για την διδασκαλία των βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και την βοήθεια του λογισμικού Greenfoot. Σύμφωνα με τα παρόντα ΑΠΣ και Δ.Ε.Π.Π.Σ στην Πληροφορική το σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου καθώς επίσης και στο μάθημα Ειδικά θέματα στον προγραμματισμό υπολογιστών της Γ΄ τάξης του τομέα πληροφορικής των ΕΠΑΛ.
Το λογισμικό Greenfoot παρότι δεν αναφέρεται ούτε στα πλέον πρόσφατα προγράμματα σπουδών κρίνουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε μαθητές του Γενικού και Επαγγελματικού λυκείου καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εύχρηστο αλλά και 'ισχυρό' προγραμματιστικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας το Greenfoot οι μαθητές μπορούν να μάθουν βασικές γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού μέσα από διασκεδαστικά και αλληλεπιδραστικά παιχνίδια.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού συνοδεύεται από αρκέτες δυσκολίες και παρανοήσεις και για πολλούς θεωρείτα ιδιαίτερα δύσκολη. Για το λόγο αυτό αρκετά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιβάλλοντα δημιουργήθηκαν με στόχο να εμβλυνουν τις δυσκόλιες αυτές και να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανόσουν τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη εμπειρία μπορεί να συντελέσει σε μια πιο επιτυχημένη διδασκαλία και εκμάθηση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Η διδασκαλία των βασικών εννοιών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όταν γίνεται αποκλειστικά με την χρήση κώδικα καθιστά την κατανόηση των εννοιών αυτών ιδιαίτερα δύσκολη για τους μαθητές. Το περιβάλλον του Greenfoot παρέχει εργαλεία που βοηθούν στην κατανόηση των βασικών εννοιών και κινητοποιεί σε υψηλό βαθμό τους μαθητές λόγω της παιγνιώδης φύσης του και της άμεση γραφικής ανατροφοδότησης. Το γραφικό του περιβάλλον κάνει τον προγραμματισμό ευκολότερο, περισσότερο ενδιαφέρον και διαδραστικό για τους μαθητές.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Περιβάλλον προγραμματισμού >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Γνωριμία με το περιβάλλον
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κλάσεις - Αντικέιμενα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Μέθοδοι
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν τα συστατικά στοιχεία του αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος του Greenfoot
Να κατανοήσουν την έννοια του αντικειμένου και της κλάσης και να δίνουν παραδείγματα κλάσεων
Να αντιληφθουν την στατική φύση μια κλάσης και την δυναμική ενός αντικειμένου.
Να κατανοήσουν την έννοια της μεθόδου και πως αυτή συντάσσεται
Να αναπτύξουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ομάδας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Greenfoot, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, γραφικό περιβάλλον, κλάση, αντικείμενα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το λογισμικό Greenfoot και να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Βιντεοπροβολέας, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να προβάλλει το περιβάλλον του προγράμματος, τις ενέργειες που εκτελεί κάθε φορά και να θέτει ερωτήματα στους μαθητές

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.