Τα μαθηματικά στην πληροφορική ή μήπως το αντίστροφο;

Διαθεματική Ομάδα (Γυμνάσιο)

Τα μαθηματικά στην πληροφορική ή μήπως το αντίστροφο;

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διαθεματικό σενάριο αγκαλιάζει 2 γνωστικές περιοχές, τα μαθηματικά (εξίσωση β' βαθμού) και την πληροφορική (προγραμματισμός - δομή επιλογής) στη Γ' Γυμνασίου. Προσπαθεί να αναδείξει τη σχέση των 2 γνωστικών περιοχών με διερευνητική προσέγγιση. Οι μαθητές παρατηρούν και επεμβαίνουν στις εμφωλευμένες δομές επανάληψης που επιλύουν ένα γνωστό τους μαθηματικό πρόβλημα, με εργαλείο  το λογισμικό scratch το οποίο γνωρίζουν. Με τη χρήση των λογιστικών φύλλων που έχουν διδαχθεί ανακαλύπτουν μια άλλη αναπαράσταση, γεωμετρική, της επίλυσης της εξίσωσης β' βαθμού, ενώ παράλληλα διαπιστώνουν την ευρύτητα χρήσης του εργαλείου. Κατά τη δράση του σεναρίου οι μαθητές εκτιμούν τα δύο εργαλεία ως προς τις δυνατότητές τους αλλά και την ευλιξία τους

Αξιοποίηση αποθετηρίου Φωτόδεντρου

Λογισμικά: Λογιστικό Φύλλο (Microsoft Excel), Scratch
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της πληροφορικής σε 2 εργαλεία που διδάσκονται στο γυμνάσιο λογιστικά φύλλα και scratch, στο γνωστικό πεδίο της δομής επιλογής και παράλληλα προκαλούνται να συγκρίνουν τα εργαλεία στη χρήση ενός κοινού προβλήματος. Το πρόβλημα είναι η δευτεροβάθμια εξίσωση και μέσα από το σενάριο οι μαθητές θα γνωρίσουν τη γεωμετρική ερμηνεία της εξίσωσης

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα > Μαθηματικά (ΔΕ) > Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Scratch - Δομή επιλογής - Φωτόδεντρο
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Excel-Γεωμετρική ερμηνεία της εξίσωσης β' βαθμού
75λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη Γ
Διδακτικοί Στόχοι
Προγραμματισμός σε Scratch και Excel για την επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης (δομή επιλογής)
Γεωμετρική ερμηνεία της εξίσωσης β βαθμού
Διερεύνηση του ρόλου των συντελεστών α, β, γ σε σχέση με τη μορφή της παραβολής
Εξάσκηση και ερμηνεία τύπων στο υπολογιστικό φύλλο
Σύγκριση των δύο λογισμικών, Scratch και Excel, στην επίλυση της εξίσωσης (μεταβλητές - κελιά)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
excel, Scratch, εμφωλευμένες δομές επιλογής, δευτεροβάθμια εξίσωση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα μαθηματικά στην πληροφορική ή μήπως το αντίστροφο;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).