Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Διαθεματικό σενάριο (ΔΣ) με αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και της τέχνης του κινηματογράφου. Γνωστικές περιοχές: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γεωλογία-Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Αγγλική γλώσσα, Πολιτική Αγωγή, Καλλιτεχνική Παιδεία, Πολυμέσα, Οπτικοακουστική παιδεία, Κινηματογράφος, Δημιουργική Γραφή, Έκφραση μέσα από πολυτροπικά κείμενα. 

Το ΔΣ με θέμα τη "Διαχείριση των στερεών αποβλήτων" απευθύνεται σε μαθητές της Α' τάξης Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου. Δύναται να εφαρμοστεί με προσαρμογές στο συμβατικό Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ένα γενικό εκπαιδευτικό πρόβλημα είναι ότι οι μαθητές καλούνται συχνά να αποκτήσουν μια επιστημονική γνώση που δεν συνδέεται με την καθημερινότητά τους. Τα μέχρι τώρα αξιόλογα ψηφιακά διδακτικά εργαλεία παρουσιάζονται αποσπασματικά και διάσπαρτα. Η ελεύθερη ιστοεξερεύνηση, που χρησιμοποιείται ως πρακτική της ενεργούς μάθησης, συνήθως δυσκολεύει τους μαθητές στο να βρουν την αξιόπιστη πληροφορία χωρίς να χαθούν στον τεράστιο όγκο πληροφορίας που προσφέρεται στο διαδίκτυο.

Με κίνητρο την περιβαλλοντική ενεργοποίηση σε ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το κοινωνικό σύνολο, μέσα από το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις από τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωλογίας-Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, της Φυσικής και της Αγγλικής Γλώσσας, μέσα από διαδικασίες ενεργητικής μάθησης σε ένα πολυμεσικό ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να εργαστούν ατομικά και ομαδικά. Οι μαθητές ασκούνται σε δεξιότητες αναζήτησης, ανάλυσης και οργάνωσης περιεχομένου, έκφρασης με πολυτροπικά κείμενα και συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Το σενάριο βασίζεται στην κατευθυνόμενη ανακάλυψη, στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και στην ενεργητική μάθηση στη βάση της καλλιέργειας των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Κινείται στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άπτεται γνωστικών αντικειμένων της Εγκυκλίου γενικής και Επαγγελματικής παιδείας όπως της Γεωλογίας-Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής, Πολιτικής Αγωγής και αντικειμένων της Καλλιτεχνικής Παιδείας όπως Κινηματογράφος, Δημιουργική Γραφή, Πολυμέσα.

Μέσα από τις προτεινόμενες διαδραστικές δραστηριότητες οι μαθητές με διαδικασίες ενεργούς μάθησης διδάσκονται θέματα διαχείρισης πόρων, βλέπουν στην πράξη πώς η ενέργεια μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη, ενώ μαθαίνουν την Αγγλική Γλώσσα μέσα από αυθεντικά γλωσσικά περιβάλλοντα. Ο σκοπός του είναι η περιβαλλοντική ενεργοποίηση των μαθητών σε ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Συγκεκριμένα το σενάριο αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και απευθύνεται σε μαθητές της Α' τάξης Λυκείου και υλοποιείται σε τρεις διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι διαφοροποιημένες ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα διάφορα επίπεδα γνώσης των μαθητών. Με την κρίση του εκπαιδευτικού και αναλόγως των δεξιοτήτων των μαθητών μπορούν να επιλέγονται κάθε φορά οι κατάλληλες δραστηριότητες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Αγγλική Γλώσσα > Κατοικία και περιβάλλον > Κατανόηση γραπτού λόγου > Κατανόηση προφορικού λόγου > Λεξιλόγιο (σημασία - χρήση - μορφή) > Παραγωγή γραπτού λόγου > Παραγωγή προφορικού λόγου > Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανθρώπινες δραστηριότητες > Διαθεματική Ομάδα > Καλλιτεχνική Παιδεία > Εικαστικά > Οπτικοακουστικές Τέχνες > Πληροφορική > Διαδίκτυο > Εφαρμογές ΤΠΕ > Χειρισμός Υπολογιστή > Πληροφορία > Πολυμέσα > Εφαρμογές πολυμέσων > Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης > Τοπικό Περιβάλλον > Διαχείριση απορριμμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση και εκμάθηση εισαγωγικών εννοιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή εναλλακτικά αίθουσα με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Διερεύνηση σε αγγλόφωνα περιβάλλοντα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή εναλλακτικά αίθουσα με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργία ταινίας στην αγγλική γλώσσα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Ενημέρωση των μαθητών σε θέματα δαχείρισης των στερεών αποβλήτων
Περιβαλλοντική ενεργοποίηση των μαθητών μέσω των ΤΠΕ και της τέχνης του Κινηματογράφου
Εμπλουτισμός λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα
Βελτίωση στην εκφορά γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα
Έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά πολυτροπικά γλωσσικά περιβάλλοντα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαθεματικό, περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαχείριση στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντική ενεργοποίηση, Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ενέργεια, αγγλική γλώσσα, πολιτική παιδεία, βίντεο, ΤΠΕ, πολυμέσα, ψηφιακή ταινία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, διαδίκτυο, ψηφιακή κάμερα ή smartphone, ελεύθερα λογισμικά

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).