Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο μάθησης στοχεύει στην ανάδειξη της νέας γνώσης μέσα από τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, προκειμένου να κατανοηθεί η έννοια της ενέργειας, με εστίαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην αποκαλυπτική και διερευνητική μάθηση. Μέσα από τη συγκεκριμένη μορφή μάθησης, οι μαθητές θα κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές έννοιες (ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές), αφού δίνεται η ευκαιρία να ερευνήσουν  τις «πτυχές» της ενέργειας και να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια.

Σκοπός του σεναρίου είναι να διερευνήσουν οι μαθητές μέσα από συνεργατικές διαδικασίες τις διάφορες πηγές ενέργειας και να εκτιμήσουν τη σημασία που έχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας για το περιβάλλον.

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

  1. Να αναγνωρίζουν τις πηγές ενέργειας καθώς και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν.
  2. Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες
  3. Να αναφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών

  1. Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης
  2. Να χειρίζονται εκπαιδευτικά λογισμικά γενικής χρήσης (Google Earth, επεξεργαστή κειμένου)
  3. Να πλοηγούνται σε διάφορα μέρη της γης μέσω δορυφορικών εικόνων μεγάλης ευκρίνειας που παρέχει το λογισμικό Google Earth.

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

  1. Να συνεργάζονται οι μαθητές και να υλοποιούν δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
  2. Να αναδεικνύουν την κριτική τους μέσα από διαδικασίες ανακάλυψης, πειραματισμού, αναδόμησης και επέκτασης των γνωστικών τους δομών
  3. Να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να  κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ρόλοι μαθητών - εκπαιδευτικού

Οι μαθητές θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες των 2 ατόμων ανά Η/Υ. Ο ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών.

Το αντικείμενο εργασίας είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Επιπλέον, βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών όσο και τις διατομικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

Επέκταση

Οι μαθητές, αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ή στο μάθημα των Εικαστικών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα κολάζ με εικόνες από τις πηγές ενέργειας ή από τις ανανεώσιμες και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, η παρούσα ενότητα μπορεί να συνδεθεί και με άλλα μαθήματα (διαθεματική προσέγγιση), όπως για παράδειγμα με το μάθημα της Γλώσσας (να βρουν παράγωγα λέξεων με θέμα την ενέργεια ή το πετρέλαιο), με τα Μαθηματικά(να υπολογίσουν τον όγκο των δεξαμενών πετρελαίου). Ακόμη, μπορούν να γράψουν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα τους, το οποίο να αναφέρεται στις φιλικές ενεργειακές πηγές και να δώσουν προτάσεις για την αξιοποίησή τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να διερευνήσουν οι μαθητές μέσα από συνεργατικές διαδικασίες τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εκτιμήσουν τη σημασία που έχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας για το περιβάλλον.Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών καθώς αυτενεργούν και ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΠΕ) > Ενέργεια >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναυσμα - Προβληματισμός
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Επισκέψεις με τη βοήθεια του Google Earth.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Εμπέδωση - Αξιολόγηση γνώσεων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τις πηγές ενέργειας καθώς και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν.
Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες
Να αναφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Να συνεργάζονται οι μαθητές και να υλοποιούν δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΑΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΗΛΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου με τη βοήθεια Η/Υ . Στους σταθμούς εργασίας θα είναι εγκατεστημένα:
• συστήματα αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας, λογισμικό(π.χ Mozilla firefox)
• λογισμικό οπτικοποίησης & προσομοίωσης (Google Earth)
• όσο διαρκεί η διδασκαλία θα είναι συνδεδεμένοι οι Η/Υ στο διαδίκτυο ώστε οι μαθητές να μπορούν να πλοηγηθούν σε διάφορα μέρη μέσω του Google Earth και να επισκεφτούν επιλεγμένες από το δάσκαλο Ιστοσελίδες (σε αυτές θα έχουν πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων που θα υπάρχουν στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας).
.• Φύλλα εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Στις εφαρμογές υπερμέσων όπως είναι οι ιστοσελίδες και οι μηχανές αναζήτησης η πληροφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η προσπέλασή της με διάφορες μεθόδους πλοήγησης που συνιστούν την κατ’ εξοχήν πρακτική χρήση ενός υπερμέσου. Οι μορφές αυτές πλοήγησης περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για επιλογή και λήψη αποφάσεων, για σύνθεση και κράτηση σημειώσεων, για αξιολόγηση και κρίση, για οικοδόμηση, σχεδίαση και έλεγχο των πληροφοριών.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.