Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3 ώρες

Εμπέδωση - Αξιολόγηση γνώσεων

15λεπτά

Εμπέδωση - Αξιολόγηση

Εφαρμόζεται η διαμορφωτική αξιολόγηση, οπότε γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου και γίνεται αναφορικά με:

•Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων.

•Τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

•Την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες.

•Την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν, προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να αξιολογηθεί αν έχουν κατακτηθεί οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από την ενέργεια, τις μορφές, τις πηγές και τα πλεονεκτήματα ή μειωνεκτήματα αυτών. Επίσης, στο επίπεδο των δεξιοτήτων αν έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με τη χρήση των ΤΠΕ και στο επίπεδο των στάσεων αν κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές αξιολογούν και οι ίδιοι τις γνώσεις τους:

α) απαντώντας στις ερωτήσεις Μοναδικής επιλογής,

β)  ξεχωρίζοντας τις ανανεώσιμες από τις μη ανανεώσιμες πηγές

Τέλος αν υπάρχει χρόνος  μπορούν να παίξουν  "το παιχνίδι της μνήμης"

 


Επιλέγω το σωστό


Παιχνίδι - Ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες.


Το παιχνίδι της μνήμης


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2730