ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΕΠ (Γυμνάσιο)

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ένας από τους βασικούς στόχους είναι, αφού πληροφορηθούν οι μαθητές/τριες της Γ' τάξης για το Επαγγελματικό Λύκειο, να επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού που προσεγγίζει στην προσωπικότητά τους, στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες και στις δεξιότητές τους.

Το παρόν σενάριο βοηθά με έναν ιδιαιτέρο τρόπο τον/την εκπαιδευτικό για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων κάνοντας χρήση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου  λογισμικού με βάση το Αβάκιο. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του “μαθήματος” ΣΕΠ, οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας "Το Εκπαιδευτικό Σύστημα", σε συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία, προετοιμάζουν τους/τις μαθητές/τριες ώστε να διαχειρίζονται τις πληροφορίες και να ορίζουν την έννοια  της αναζήτησης σπουδών που τους ταιριάζουν.

   Η στάση απομνημόνευσης, εξαιτίας της οποίας πολύ σύντομα θα έχουν ξεχάσει την νεοαποκτηθείσα γνώση δεν παρέχει την πρωτοβουλία στους/στις μαθητές/τριες να διαχειριστούν με δική τους πρωτοβουλία την μάθηση ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να δώσουν τις απαντήσεις και να αναδείξουν αυτό που θα τους ταιριάζει.

Με δεδομένες τις αλλαγές στο Εκπαιδευτικό Σύστημα ένας επιπλέον λόγος δημιουργίας του σεναρίου είναι ότι έρχεται να καλύψει με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο την ανάγκη επιλογής Ομάδας Προσανατολισμού για την  Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. Μαθητών/τριών της Γ΄τάξης Γυμνασίου που επιθυμούν να συνεχίσουν την μαθητική τους διαδρομή στο Επαγγελματικό Λύκειο. Με την εφαρμογή του σεναρίου επωφελούνται και ενημερώνονται και οι Μαθητές/τριες που στεροτυπικά δεν επιλέγουν ΕΠΑ.Λ. αλλά τους δίνεται η δυνατότητα με το που τελειώνουν την Α΄ Γενικού Λυκείου να επιλέξουν Τομέα και να συνεχίσουν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. .

Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα βασίζεται στην υπολογιστική τεχνολογία και συγκεκριμένα σε μια κατάλληλα σχεδιασμένη για τον σκοπό αυτό εφαρμογή του ανοικτού λογισμικού ‘Αβάκιο’ σε συνδυασμό με την φιλόξενη πλατφόρμα ‘Αίσωπος’.  Διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής και προσφέρει τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου με ένα διερευνητικό εκπαιδευτικό σενάριο.

Οι μαθητές/τριες οδηγούνται σε κριτική αναζήτηση πληροφοριών προσεγγίζοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον του ΕΠΑ.Λ., αλλά και σε μια αναζήτηση και κατανόηση των προσωπικών τους χαρακτηριστικών- εργασιακών αξιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση και την συμμετοχή των ίδιων των μαθητών/τριών.  Ο σκοπός της εμπλοκής είναι να αναπτύξουν  οι μαθητές/τριες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες  που θα τους οδηγήσουν στην ορθή για αυτούς  απόφαση επιλογής Ομάδας Προσανατολισμού στη Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ..

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ομάδες Προσανατολισμού , Τομείς, Ειδικότητες.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Συνέχιση σπουδών. Επαγγέλματα που μας ταιριάζουν
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο
Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού -Λήψη απόφασης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι
Να επιλέγουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες κριτικά.
Να επιλέξουν και να ορίσουν κριτήρια , κίνητρα και αξίες για την επιλογή Ο. Προσανατολισμού.
Να ασκηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών λήψης εκπαιδευτικής-επαγγελματικής απόφασης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Επαγγελματικό Λύκειο, Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Λήψη Απόφασης, Μετάβαση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο ή ύπαρξη φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.