Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Η ΑΝΕΡΓΙΑ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Βασικός σκοπός του σεναρίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της ανεργίας, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα αίτια της, να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής της

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με το πρόβλημα της ανεργίας, από ποιες αιτίες προκαλείται, τις συνέπειές της σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της.

Θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του φαινόμενου, ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να το ορίσουν. Στην συνέχεια θα περιγραφούν τα αίτια της ανεργίας ,οι συνέπειες στο σύνολο της κοινωνικό-οικονομικής πραγματικότητας . Μετά από αυτή την πορεία οι μαθητές μαθήτριες θα προτείνουν τους τρόπους αντιμετώπισης , με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις.

Η συνολική διάρκεια του σεναρίου εκτείνεται σε δύο διδακτικές ώρες. Η πρώτη διεξάγοται στο εργαστήριο Η/Υ, όπου οι μαθητές κατανέμονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων, ενώ η δεύτερη θα γίνει σε σχολική αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη για διάλογο (σχήμα Π) . Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός και η αλληλεπίδραση με τους μαθητές διαρκής. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι μάθησης όπως, η ομαδοσυνεργατική, η βιωματική μάθηση και ο διάλογος. Επίσης,θα δοθούν φύλλα εργασίας (που ανατίθενται σε ομάδες μαθητών ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους) και ενεργό /διαδραστική συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη χρήση των ψηφιακών και οπτικοακουστικών εργαλείων που κινητοποιούν το μαθησιακό ενδιαφέρον των μαθητών και καλλιεργούν την κριτική σκέψη και προβληματισμό.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι η «μάστιγα» της ανεργίας. Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανεργίας έχει σημαντικές αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η ανεργία πλήττει ολόκληρο το εργατικό δυναμικό, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι πλήττει περισσότερο τους νέους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές, μαθήτριες , ενώ αναγνωρίζουν το πρόβλημα της ανεργίας, αδυνατούν, να εξηγήσουν και κατανοήσουν τα αίτια που προκαλούν την ανεργία, αγνοούν τις διάφορές μορφές της ανεργίας, ενώ δεν αντιλαμβάνονται σε βάθος τις συνέπειες που αυτή προκαλεί.

 Βασικός σκοπός του σεναρίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της ανεργίας, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα αίτια της,  να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής της

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΑΦΟΡΜΗΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
(Γνώση ) Να περιγράφουν το πρόβλημα της ανεργίας
- Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα αίτια της ανεργίας
Να προσδιορίζουν τις συνέπειες της ανεργίας
Να προτείνουν διάφορα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ανεργία, αίτια, Συνέπειες, αντιμετώπιση, ποσοστό ανεργίας, δικαίωμα, οικονομική εξαθλίωση, εργατικό δυναμικό, επαγγελματικός προσανατολισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, Βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΑΝΕΡΓΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.