Το κύτταρο

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το κύτταρο

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο περιλαμβάνει:

 

α) Συκριτική παρουσίαση των μονοκύτταρων και των πολυκύτταρων οργανισμών. Αναφορά και στους ιούς.

β) Εισαγωγική παρουσίαση των ευκαρυωτικών κυττάρων.

γ) Αφού ολοκηρωθεί η διδασκαλία του ευκαρυωτικού κυττάρου, ζητείται απο τους μαθητές να εντοπίσουν τις διαφορές μεταξύ φυτικού και ζωικού κυττάρου.

δ) Οι μαθητές εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη μορφή διαφορετικών φυτικών και ζωικών κυττάρων και τις συσχετίσουν με τις λειτουργίες που επιτελούν. Μπορεί παράλληλα να αποτελέσει έναυσμα για τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητα μικροσκοπικής παρατήρησης φυτικών και ζωικών κυττάρων στο εργαστήριο βιολογίας του σχολείου.

ε) Μαθησιακό αντικείμενο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές πριν τη μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων βολβού κρεμμυδιού στο σχολικό εργαστήριο. Η άντληση πληροφοριών σχετικών με τα μέσα που χρησιμοποιούνται (εσωτερική πλευρά χιτώνα κρεμμυδιού, διάλυμα Lugol, αντικειμενοφόρος πλάκα, καλυπτρίδα, σταγονόμετρο, λαβίδα, νυστέρι) και τη διαδικασία προετοιμασίας των παρασκευασμάτων ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργειά τους στη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης. Επιπρόσθετα, η παρατήρηση των φωτογραφιών μικροσκοπίου που περιλαμβάνονται στο μαθησιακό αντικείμενο και στις οποίες επισημαίνονται ο πυρήνας, ο πυρηνίσκος, το κυτταρόπλασμα και το κυτταρικό τοίχωμα των κυττάρων που απεικονίζονται, βοηθάει τους μαθητές στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου μικροσκοπικής παρατήρησης. Τέλος, απαντώντας στα πέντε διαδραστικά ερωτήματα του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τις γνώσεις που αποκτούν και τα συμπεράσματα που εξάγουν κατά την παρατήρηση φυτικών κυττάρων στο μικροσκόπιο.

στ) Τέλος δίνεται στους μαθητές άσκηση αξιολόγησης και ομαδική εργασία για το σπίτι.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές το κύτταρο ως τη δομική και λειτουργική μονάδα των έμβιων όντων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία > Κύτταρο > Ευκαρυωτικό κύτταρο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κοινοποίηση θέματος - ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΙ - ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΙ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Το ευκαρυωτικό κύτταρο
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη, διαδραστικός πίνακας
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΥΤΙΚΟ -ΖΩΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη - Σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν τους οργανισμούς σε μονοκύτταρους, πολυκύτταρους και ιούς.
Να περιγράφουν οι μαθητές τη μορφή και τη λειτουργία των οργανιδίων του ευκαρυωτικού κυττάρου.
Να διακρίνουν οι μαθητές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ φυτικού και ζωικού κυττάρου.
Να αποκτήσουν οι μαθητές επιδεξιότητα στην παρασκευή νωπών παρασκευασμάτων για οπτικό μικροσκόπιο.
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με εικόνες κυττάρων από το οπτικό μικροσκόπιο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κύτταρο, φυτικό κύτταρο, ζωικό κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, μικροσκόπιο, μονοκύτταροι οργανισμοί, πολυκύτταροι οργανισμοί, προκαρυωτικοί οργανισμοί, ευκαρυωτικοί οργανισμοί, ιοί,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας, ηχεία, Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το κύτταρο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).