Το Κυκλοφορικό Σύστημα

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

 

Περιληπτικά:

Το σενάριο αυτό πραγματεύεται τη δομή, τα όργανα και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Επίσης διακρίνει τα συστατικά του αίματος και το ρόλο τους κάνοντας αναφορά και στις ομάδες αίματος. Τέλος επισημαίνει τις τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις της αιμοδοσίας και της σημασίας της καλής κατάστασης του κυκλοφορικού συστήματος για την ατομική υγεία.

 

Γενικά:

Το παρόν ψηφιακό σενάριο είναι συμβατό και συνακόλουθο με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) της Βιολογίας Γυμνασίου.

Οι εξειδικευμένες προδιαγραφές στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση αυτού του Δειγματικού Ψηφιακού Σεναρίου είναι συμβατές με το ενιαίο εκπαιδευτικό πρότυπο ελέγχου συμβατότητας των εξειδικευμένων προδιαγραφών Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως περιγράφεται στη «Μελέτη ελέγχου συμβατότητας των εξειδικευμένων προδιαγραφών Βιολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το σενάριο είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για να εφαρμοστεί στο σχολείο διότι εξυπηρετεί τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του ΠΣ της Βιολογίας.

 

Τάξη:

Απευθύνεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου.

 

Διδακτικοί στόχοι:

Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου εναρμονίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΣ της Βιολογίας Γυμνασίου.

Οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται και σε ανάλογο πεδίο του ψηφιακού σεναρίου. Έτσι το ψηφιακό σενάριο αποσκοπεί ώστε οι μαθητές/τριες:

 • Να περιγράφουν τα δομικά χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού συστήματος και των οργάνων του.
 • Να περιγράφουν το λειτουργικό ρόλο του Κ.Σ. και να διακρίνουν τη μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του.
 • Να αναγνωρίζουν τα συστατικά του αίματος και τον ιδιαίτερο ρόλο του καθενός στη λειτουργία του Κ.Σ..
 • Να ενστερνιστούν την κοινωνική αξία της αιμοδοσίας και τη θεμελιώδη σημασία της υγιεινής ζωής.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, κοινωνικής προσφοράς και δημιουργικής χρήσης ΤΠΕ.

 

Παιδαγωγικό πλαίσιο:

Το συγκεκριμένο σενάριο εμπνέεται από τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού.

 

Διδακτική δόμηση:

Στηρίζεται στους άξονες της διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης ενώ λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες επιταγές για ένα σύγχρονο σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία.

Πρόκειται συνεπώς για μία δομή που αξιοποιεί πολλά στοιχεία της μεθόδου Project.

 

Υλικοτεχνική υποδομή:

Χρησιμοποιείται το εργαστήριο Η/Υ καθώς και σημερινά εργαλεία ΤΠΕ που επιτρέπουν μεταξύ των άλλων την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΠΣΔ και συγκεκριμένα τη σύγχρονη εξ αποστάσεως συνεργασία με συνδιαλέξεις ή γραπτά μηνύματα (meeting.sch.gr), την ταυτόχρονη κοινή επεξεργασία εγγράφων (νέα υπηρεσία 6/2015 grafis.sch.gr) και τη χρήση των ιστολογίων (blogs.sch.gr). Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το άνοιγμα λογαριασμών ΠΣΔ στους/στις μαθητές/τριες. Μια επιλογή με μικρό κόπο και μεγάλη προστιθέμενη διδακτική αξία.

Επίσης αξιοποιούνται μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) τα οποία είναι ούτως ή άλλως δημοφιλή μεταξύ των μαθητών/τριων και επίσης διαδικτυακές εφαρμογές  εκτός ΠΣΔ που βοηθούν στη δημιουργία αφίσας (canva.com), εννοιολογικών χαρτών (mindmeister.com) και ερωτηματολογίων (google forms).

 

Διαδραστικές Εφαρμογές - Λογισμικά :

Στο παρόν ψηφιακό σενάριο χρησιμοποιούνται μαθησιακά αντικείμενα από το εθνικό αποθετήριο του Φωτόδεντρου (photodentro.edu.gr) και διαδραστικά – δομικά εργαλεία, που φτιάχθηκαν από το δημιουργό του σεναρίου, με τα δημιουργικά και δυναμικά μέσα που παρέχει η ίδια η πλατφόρμα «Αίσωπος». Δεν χρησιμοποιήθηκαν (τουλάχιστον άμεσα) εγκεκριμένα και γνωστά λογισμικά Βιολογίας όπως η «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» και η «Εγκυκλοπαίδεια του ανθρωπίνου σώματος».

Αυτή ήταν μια προσωπική επιλογή του δημιουργού και έγινε για τρεις λόγους:

α) Στόχος αυτού του σεναρίου, ως «δειγματικού», πέραν όλων των άλλων στόχων του ως τυπικού διδακτικού σεναρίου, ήταν να αναδείξει και να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο δυνατόν τα δομικά-διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας Αίσωπος. Εργαλεία που είναι ικανά τόσο στον έλεγχο και επιβεβαίωση γνώσεων, που οικοδομούνται από άλλα μαθησιακά αντικείμενα (π.χ. Φωτόδεντρου), όσο και στην κατασκευή νέων μαθησιακών αντικειμένων που προσφέρονται για διερεύνηση και οικοδόμηση νέων γνώσεων.

β) Τα προαναφερθέντα εγκεκριμένα και γνωστά λογισμικά Βιολογίας μπορούν να λειτουργούν μόνο εντός του Εργαστηρίου Η/Υ και όχι διαδικτυακά. Το γεγονός αυτό αδρανοποιεί τη χαρακτηριστική δυνατότητα-δυναμική του ψηφιακού σεναρίου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μεμονωμένους μαθητές (και καθηγητές) από το σπίτι τους εκτός διδακτικής σχολικής ώρας.

γ) Η χρήση, ακόμα και μέσα σε ένα εργαστήριο Η/Υ, μόνο ενός περιβάλλοντος εφαρμογών όπως είναι αυτό του ψηφιακού σεναρίου, μέσα από τη χρήση μόνο ενός διαδικτυακού φυλλομετρητή (browser), χωρίς την ανάγκη μετάβασης από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, κάνει την προσπέλαση του σεναρίου εύκολη και γρήγορη, ενώ παράλληλα δεν μπερδεύει τους μαθητές.

 

Χρονική δόμηση:

Η εννοιολογική διερεύνηση συντελείται και ολοκληρώνεται μέσα στην αίθουσα Η/Υ σε τρεις διδακτικές ώρες. Παράλληλα όμως αξιοποιείται και ο χρόνος εκτός σχολείου όπου με τη βοήθεια διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων δημιουργούνται δύο παραδοτέα. Το ένα καλύπτει το γνωστικό περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας και το άλλο καλλιεργεί την επιστημολογική-διερευνητική διάσταση των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες διεξάγουν κοινωνική έρευνα και τέλος ενημερώνουν το κοινό αναφορικά με το καυτό θέμα της αιμοδοσίας και της υγιεινής ζωής προς ένα εύρωστο κυκλοφορικό σύστημα. 

 

Διδακτικές Στρατηγικές:

 

α) Συνεργατικές

Τα παιδιά χωρίζονται από τον/την καθηγητή/τρια σε έξι ομάδες των περίπου τεσσάρων ατόμων ενώ κάθε ομάδα χωρίζεται επιμέρους σε δύο υποομάδες των δύο – τριών μαθητών/τριων. Η κάθε υποομάδα χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή. Για τη διαμόρφωση των ομάδων ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες της ανομοιομορφίας μέσα σε κάθε ομάδα. Έτσι τελικά δημιουργούνται έξι πανομοιότυπες ομάδες στις οποίες υπάρχουν μαθητές/τριες κάθε γνωστικού και κοινωνικού επιπέδου, ενώ η παρουσία των δύο φύλων είναι επίσης μοιρασμένη.

Η κοινωνική αλληλεπίδραση ακολουθεί κλιμακούμενη πορεία. Ξεκινά από τις υποομάδες όπου τα παιδιά συνεργαζόμενα ανά δύο ξεκινούν να φτιάχνουν το γνωστικό οικοδόμημα με τη βοήθεια των διαδραστικών Μαθησιακών Αντικειμένων και των διαδραστικών εργαλείων του ψηφιακού σεναρίου. Σε δεδομένες κομβικές στιγμές καλείται σε συνεργασία ολόκληρη η τετραμελής ομάδα η οποία συγκεντρώνει τη νέα γνώση και δίνει σάρκα και οστά σε ένα χειροπιαστό συμπέρασμα. Η πορεία αυτή συνεχίζεται με εναλλαγές συνεργασίας μεταξύ υποομάδων και ομάδας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγματευόμενη γνωστική ενότητα.

Στη συνέχεια, μέσα από δομημένη δραστηριότητα, καλούνται οι έξι ομάδες να συνεργαστούν ανά δύο, ώστε να συμφωνήσουν σε ένα τελικό παραδοτέο το οποίο μέσα από κείμενο, εικόνες, ήχους, video κ.α. να δίνει την εκδοχή των δύο ομάδων για τη νέα γνώση. Η συνεργασία των ομάδων ανά δύο γίνεται εκτός τάξης και μαθήματος μέσω των συνεργατικών εργαλείων που προσφέρει το σημερινό διαδίκτυο. Τα τρία παραδοτέα υποβάλλονται αναρτώνται στο ιστολόγιο της τάξης στο ΠΣΔ αφού ελεγχθούν από τον καθηγητή-διαχειριστή του ιστολογίου.

Στο τελικό στάδιο της συνεργασίας καλείται ολόκληρη η τάξη σε ολομέλεια και οι τρεις δυάδες των ομάδων παρουσιάζουν τις τρεις εκδοχές που έχουν δημιουργηθεί. Εμφανίζονται ενδεχομένως διαφορές και με διάλογο υπό τον συντονισμό του/της καθηγητή/τριας αίρονται λάθος αντιλήψεις που ίσως είχαν προς στιγμή επικρατήσει. Επισημαίνονται τα καλύτερα σημεία κάθε επιμέρους πονήματος, επιβραβεύονται οι ομάδες-δημιουργοί και τελικά συναποφασίζεται η οριστική εκδοχή του συλλογικού πλέον παραδοτέου η οποία και δημοσιεύεται στο ιστολόγιο της τάξης στο ΠΣΔ.

 

β) Διερευνητικές

Οι μαθητές/τριες σε συνεργασία κάθε στιγμή με τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας τους βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με διαδραστικά Μαθησιακά Αντικείμενα και Εργαλεία τα οποία τους βοηθούν όχι μόνο να διερευνήσουν τις νέες έννοιες αλλά και να καταλήξουν τελικά στο δικό τους προσωπικό γνωστικό μοντέλο.

Στο βαθμό που το μοντέλο αυτό δεν έχει διαφορές με αυτά των υπολοίπων συνεργατών είτε της ίδιας είτε των άλλων ομάδων εγκαθίσταται ως νέα γνώση. Διαφορετικά μέσα από τη διαδικασία της προαναφερθείσας συνεργατικής μάθησης μέσα από την απαραίτητη γνωστική σύγκρουση ακολουθεί πρώτα η αναδιοργάνωση της αρχικής δομής και τέλος η νέα εξισορρόπηση.

Οι επιστημονικές πρακτικές που θέλουμε να υιοθετήσουν οι μικροί ερευνητές, έχουν χώρο να αναπτυχθούν και μέσα από την τελική εργασία, η οποία ανατίθεται στις τρεις δυάδες ομάδων, στην τελική φάση του σεναρίου. Εκεί οι ομάδες ανά δύο, συναποφασίζουν για τις ενέργειες και το περιεχόμενο μιας κοινωνικής έρευνας, που θα διενεργήσουν γύρω από ένα ευρύ πρόβλημα υγείας όπως αυτό της καρδιοπάθειας.

 

γ) Κοινωνικές

Στα πλαίσια του ανοιχτού σχολείου η τάξη μέσα από τρεις παράλληλες δράσεις των έξι ομάδων συνεργαζόμενες ανά δύο, καλείται να διενεργήσει κοινωνική έρευνα σε σχέση με τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το κυκλοφορικό σύστημα και την κοινωνική αξία της αιμοδοσίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το συλλογικό παραδοτέο το οποίο αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της τάξης και δημοσιοποιείται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των μαθητών/τριών. Έτσι δραστηριοποιείται όλη η τάξη και ενεργοποιείται για την προβολή της εργασίας προς την κοινωνία. 

Η έρευνα έχει και τη διάσταση της ενημέρωσης του κοινού, συνεπώς τα αποτελέσματα της έρευνας όταν καταγραφούν θα ενσωματωθούν σε άρθρο που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης στο ΠΣΔ το οποίο και θα προτρέπει την κοινή γνώμη να υιοθετήσει αφενός μεν μια θετική στάση ζωής απέναντι στην αιμοδοσία, αφετέρου δε μια υγιεινή καθημερινή ζωή που θα χτίσει ένα κραταιό κυκλοφορικό σύστημα.

 

Διάγραμμα ροής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:

Το ψηφιακό σενάριο διακρίνεται σε πέντε φάσεις:

 • 1η. Όργανα-Κυκλοφορία Αίματος
 • 2η. Αίμα - Συστατικά - Ομάδες Αίματος
 • 3η. Υγιεινή Ζωή - Αιμοδοσία
 • 4η. Ολομέλεια - Αξιολόγηση
 • 5η. Εργασίες σε βάθος χρόνου – Αναστοχασμός

Στις δύο πρώτες φάσεις και στην 1η δραστηριότητα της 3ης φάσης (2 διδακτικές ώρες) προτείνονται δραστηριότητες αφόρμησης, διατύπωσης προαντιλήψεων, διερεύνησης μέσω μαθησιακών αντικειμένων, ελέγχου μέσω διαδραστικών εργαλείων και τελικά συμπεράσματος.

Στις δραστηριότητες αφόρμησης και διατύπωσης προαντιλήψεων ο κάθε μαθητής, έχοντας μπροστά του το έντυπο του φύλλου εργασίας της κάθε φάσης, αποτυπώνει ατομικά προσωπικές απόψεις.

Στις δραστηριότητες διερεύνησης μέσω μαθησιακών αντικειμένων και ελέγχου μέσω διαδραστικών εργαλείων η κάθε υποομάδα (2-3 μαθητές) συνεργάζεται μπροστά από κάθε Η/Υ.

Στη δραστηριότητα του συμπεράσματος όλη η ομάδα (4-5 μαθητές) συνεργάζεται για την ολοκλήρωση της.

Στην 2η δραστηριότητα της τρίτης φάσης δίνονται οδηγίες για περαιτέρω εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εκτός τάξης σε πλαίσια συμπράξεων των ομάδων ανά δύο. Έτσι καλούνται οι ομάδες ανά δύο να συνθέσουν μια εργασία στην οποία θα παρουσιάζουν τη γνώση που οικοδομήσανε μέσα στις προηγούμενες 2 διδακτικές ώρες. Στο άρθρο αυτό καλούνται να εισάγουν κείμενα, εικόνες, εννοιολογικούς χάρτες, παρουσιάσεις, video.

Στην τέταρτη και πέμπτη φάση (τρίτη διδακτική ώρα) οι συνεργαζόμενες ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους, δηλαδή τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Ακολουθεί συζήτηση όπου ολόκληρη η τάξη σχολιάζει τις εργασίες, επισημαίνει θετικά και αρνητικά σημεία κάθε μιας από τις τρεις παρουσιαζόμενες εργασίες, εξάγει συμπεράσματα, και συνθέτει από τις επιμέρους εργασίες την μορφή και το περιεχόμενο της τελικής συλλογικής εργασίας, η οποία και θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης.

Κλείνοντας ακολουθούν αξιολογικές δραστηριότητες σε επίπεδο υποομάδας και τέλος μεταγνωστικές δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο.

Στο τέλος δίνονται οδηγίες για μια μακροπρόθεσμη εργασία που θα ολοκληρωθεί από δύο συμπράξεις τριών ομάδων και θα ολοκληρωθεί σε βάθος 2-3 εβδομάδων.

Η πρώτη σύμπραξη των ομάδων θα έχει σαν αντικείμενο εργασίας την Αιμοδοσία και η δεύτερη το Υγιές Κυκλοφορικό Σύστημα. Το τελικό άρθρο κάθε σύμπραξης θα υποβληθεί για ανάρτηση στο ιστολόγιο της τάξης με την ολοκλήρωση του.

 

Προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία:

 • Ενσωματώνονται καινοτόμες χρήσεις ΤΠΕ και συγκεκριμένα σημερινών διαδικτυακών εφαρμογών (δες υλικοτεχνική υποδομή).
 • Αναβαθμίζεται και ενισχύεται ο ρόλος των μαθητών καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αυτενεργήσουν και να σχεδιάσουν εργασίες σε συνεργατικό κλίμα με το διδάσκοντα σε ρόλο καθοδηγητή – εμψυχωτή.
 • Δίνεται η δυνατότητα για συνεργασία των μαθητών με καθηγητές καλλιτεχνικών και φυσικής αγωγής.
 • Οι μαθητές καλλιεργούν ποικιλότροπες ικανότητες και δεξιότητες.

 

Πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες:

Σε περίπτωση χρονικής πίεσης ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να επισπευτούν ή και να αφεθούν για μελέτη στο σπίτι.

 

Ενδεχόμενες δυσκολίες μαθητών και καθηγητών:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν λογ/σμοι μαθητών στο ΠΣΔ η συνεργασία μπορεί να γίνει δια ζώσης.

Αν δεν υπάρχει ιστολόγιο τάξης μπορούν να εκτυπωθούν οι εργασίες και να αναρτηθούν σε πίνακες ανακοινώσεων της τάξης και του σχολείου.

 

Ενδεχόμενες παρανοήσεις μαθητών:

Οι μαθητές/τριες σε σχέση με τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχουν τις εξής πιθανές παρανοήσεις:

 • Νοηματοδοτούν το αίμα ως ένα απλό κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα.
 • Αντιδρούν στην έννοια του αίματος ως ιστού που περιέχει κύτταρα και ουσίες.
 • Δεν αποδίδουν το κόκκινο χρώμα του αίματος στην ύπαρξη συγκεκριμένων κυττάρων.
 • Θεωρούν πως οι έννοιες «φλέβες» και «αγγεία» είναι συνώνυμες.
 • Αντιλαμβάνονται την καρδία ως μια απλή αντλία και όχι διπλή.
 • Δε συσχετίζουν το αρτηριακό αίμα με υψηλά επίπεδα οξυγόνου και το φλεβικό με υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών:

Οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου χρησιμοποιούν αλλά και αναπτύσσουν γνώσεις γνωστικής διερεύνησης, ομαδοσυνεργατικής τακτικής, επιστημονικής μεθοδολογίας, ψηφιακού γραμματισμού, καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν υπάρχουσες δεξιότητες αλλά αναπτύσσουν και νέες καθώς με αφορμή το σενάριο αυτό δραστηριοποιούνται ερχόμενοι σε επαφή με νέες ΤΠΕ, αλλά και φροντίζοντας για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Ανθρωπιστικές αξίες

Σημείο σύγκλισης όλων των δραστηριοτήτων είναι η ενσωμάτωση στην ομάδα κάθε παραγκωνισμένου μαθητή, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά, είτε φυλετικά, είτε βαθμολογικά. Η επικράτηση των ανθρωπιστικών αρχών της ισοτιμίας και του αλληλοσεβασμού, μπορούν να επιτευχθούν εύκολα, καθώς μέσα από το μάθημα της Βιολογίας αναδεικνύεται η οργανική και λειτουργική κοινή δομή κάθε ανθρώπου με το διπλανό του, όποιος και νάναι αυτός. Η ίδια καρδιά, οι ίδιοι πνεύμονες, τα ίδια οστά, οι ίδιοι μύες. Αλλά και τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες ασθένειες, τα ίδια ατυχήματα.
To τελευταίο αναδεικνύεται σε σημείο κλειδί για το συγκεκριμένο σενάριο αν στην τάξη υπάρχει μαθητής/τρια με αιματολογικά προβλήματα (μεσογειακή αναιμία).

 

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές/τριες σε σχέση με τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζουν τις εξής παρανοήσεις:

 • Νοηματοδοτούν το αίμα ως ένα απλό κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα. 
 • Αντιδρούν στην έννοια του αίματος ως ιστού που περιέχει κύτταρα και ουσίες.
 • Δεν αποδίδουν το κόκκινο χρώμα του αίματος στην ύπαρξη συγκεκριμένων κυττάρων. 
 • Θεωρούν πως οι έννοιες «φλέβες» και «αγγεία» είναι συνώνυμες
 • Αντιλαμβάνονται την καρδία ως μια απλή αντλία και όχι διπλή. 
 • Δε συσχετίζουν το αρτηριακό αίμα με υψηλά επίπεδα οξυγόνου και το φλεβικό με υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.  
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία > Μεταφορά ουσιών > Άνθρωπος- Κυκλοφορικό σύστημα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Όργανα-Κυκλοφορία Αίματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Αίμα - Συστατικά - Ομάδες Αίματος
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Υγιεινή Ζωή - Αιμοδοσία
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Ολομέλεια - Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Εργασίες σε βάθος χρόνου - Αναστοχασμός
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν τα δομικά χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού συστήματος και των οργάνων του.
Να περιγράφουν το λειτουργικό ρόλο του Κ.Σ. και να διακρίνουν τη μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του.
Να αναγνωρίζουν τα συστατικά του αίματος και τον ιδιαίτερο ρόλο του καθενός στη λειτουργία του Κ.Σ..
Να ενστερνιστούν την κοινωνική αξία της αιμοδοσίας και τη θεμελιώδη σημασία της υγιεινής ζωής.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, κοινωνικής προσφοράς και δημιουργικής χρήσης ΤΠΕ.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κυκλοφορικό σύστημα, καρδιά, αρτηρίες, φλέβες, αγγεία, τριχοειδή, κυκλοφορία, αίμα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).