Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα

3 ώρες

Αλγόριθμοι σειριακής αναζήτησης (παραλλαγές)

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe3.docx

Στην τρίτη φάση εστιάζουμε στις παραλλαγές του αλγορίθμου σειριακής αναζήτησης όπου:

α) Αναζητάμε αν σε έναν πίνακα με μη ταξινομημένα στοιχεία υπάρχει κάποιο στοιχείο και εμφανίζουμε το πλήθος των φορών που υπάρχει και τις θέσεις που βρέθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία του πίνακα δεν είναι όλα διάφορα μεταξύ τους και αυτό που ζητάμε δεν είναι απλώς αν υπάρχει κάποιο στοιχείο στον πίνακα, αλλά και πόσες φορές υπάρχει ή/και τις θέσεις που υπάρχει. Έτσι, η λογική μεταβλητή και η μεταβλητή για τον εντοπισμό της θέσης δεν χρειάζονται, αφού η αναζήτηση είναι απαραίτητο να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του πίνακα και άρα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η εντολή ΓΙΑ (Δραστηριότητα εργαστηρίου 7).

β) Αναζητάμε σε έναν πίνακα με διαφορετικά αλλά ταξινομημένα (κατά αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη) στοιχεία, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα για την ύπαρξη ή μη του ζητούμενου στοιχείου καθώς και τη θέση του στοιχείου, αν αυτό υπάρχει. Αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη, τότε η λειτουργία της αναζήτησης είναι προτιμότερο να προσαρμοστεί σε αυτό το χαρακτηριστικό για την πραγματοποίηση μιας πιο βελτιωμένης αναζήτησης (Δραστηριότητα εργαστηρίου 8). Η παραλλαγή αυτή υποστηρίζεται από διαδραστικό βίντεο που μπορούμε να παρακολουθήσουμε.

γ) Αναζητάμε σε έναν πίνακα με ταξινομημένα (κατά αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη) στοιχεία, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο και σε περίπτωση που υπάρχει εμφανίζουμε πόσες φορές υπάρχει ή/και τις θέσεις όπου υπάρχει. Αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος και ζητείται πόσες φορές υπάρχει ένα ζητούμενο στοιχείο στον πίνακα, τότε η λογική μεταβλητή και η μεταβλητή για τη θέση είναι περιττές, αφού δε ζητείται ούτε αν υπάρχει ούτε η θέση (Δραστηριότητα εργαστηρίου 9).


Αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα όπου όλα τα στοιχεία του είναι διάφορα μεταξύ τους


ΔΕ8, Δραστηριότητα Εργαστηρίου 8


ΔΕ9, Δραστηριότητα εργαστηρίου 9


Αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα όπου όλα τα στοιχεία του είναι διάφορα μεταξύ τους


ΔΕ7, Δραστηριότητα εργαστηρίου 7


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3767