Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το πρόβλημα της αναζήτησης (searching) στοιχείου(ων) σε πίνακα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της χρησιμότητάς του σε πλήθος εφαρμογών. Η λειτουργία της αναζήτησης αποσκοπεί στον εντοπισμό κάποιου(ων) στοιχείου(ων) σε έναν πίνακα. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αναζήτησης σε πίνακα που εξαρτώνται κυρίως από το αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη ή όχι. Μια άλλη παράμετρος είναι αν ο πίνακας περιέχει στοιχεία που είναι όλα διάφορα μεταξύ τους ή όχι.

Στο πλαίσιο του σεναρίου θα εξεταστούν η σειριακή ή γραμμική μέθοδος αναζήτησης σε πίνακα και η δυαδική αναζήτηση που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το πρόβλημα της αναζήτησης (searching) στοιχείου(ων) σε πίνακα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της χρησιμότητάς του σε πλήθος εφαρμογών. Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι αναζήτησης σε πίνακα που εξαρτώνται κυρίως από το αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος ή όχι. Μια άλλη παράμετρος είναι αν ο πίνακας περιέχει στοιχεία που είναι όλα διάφορα μεταξύ τους ή όχι. Ο εκπαιδευτικός -στο πλαίσιο του μαθήματος- καλείται να προσεγγίσει τις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρώντας ταυτόχρονα να βοηθήσει τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλέγουν τον καταλληλότερο αλγόριθμο αναζήτησης ανάλογα με το πρόβλημα.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι ενώ οι μαθητές γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης, κατά την διάρκεια της εξέτασης επιλέγουν την υλοποίηση του αλγορίθμου της αναζήτησης με τη χρήση της εντολής ΓΙΑ, αντί των άλλων μεθόδων. Στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να υπερβούν τα συγκεκριμένα διδακτικά εμπόδια και να είναι σε θέση να επιλέγουν τον κατάλληλο αλγόριθμο αναζήτησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγικές δραστηριότητες
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης ύπαρξης και θέσης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Αλγόριθμοι σειριακής αναζήτησης (παραλλαγές)
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν τις μεθόδους αναζήτησης.
Να επιλέγουν αλγ. αναζήτησης ανάλογα με το αν ο πίνακας περιέχει διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία.
Να αποφασίζουν αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την δυαδική αναζήτηση.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πίνακας, Αναζήτηση, Σειριακή, Δυαδική,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, Διερμηνευτής της Γλώσσας
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.