Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα

3 ώρες

Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe4.docx

Στην τελευταία φάση θα συζητήσουμε έναν ακόμα αλγόριθμο αναζήτησης που μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Ο αλγόριθμος αναζήτησης ονομάζεται δυαδική αναζήτηση. Έστω ότι ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε αύξουσα διάταξη και περιέχει 100 στοιχεία. Εκχωρούνται σε δύο μεταβλητές με ονόματα Αριστερά και Δεξιά οι τιμές των δύο ακριανών δεικτών. Οι μεταβλητές Αριστερά και Δεξιά υποδεικνύουν τους δείκτες των στοιχείων του πίνακα μεταξύ των οποίων είναι πιθανό να βρίσκεται το ζητούμενο στοιχείο. Αρχικά η μεταβλητή Αριστερά παίρνει την τιμή 1 και η μεταβλητή Δεξιά την τιμή 100. Η επανάληψη επαναλαμβάνεται όσο η μεταβλητή Αριστερά είναι μικρότερη ή ίση με τη μεταβλητή Δεξιά και όσο δεν έχει εντοπιστεί το ζητούμενο στοιχείο. Στη συνέχεια ελέγχεται το στοιχείο που βρίσκεται στο μέσο του πίνακα Μέσο = (Αριστερά + Δεξιά) DIV 2. Η προαναφερθείσα διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Εργαζόμαστε με τη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας.


ΔΕ10, Δραστηριότητα εργαστηρίου 10


Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις


Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις


Ερώτηση Επέκτασης


Σχεδιάστε το σχετικό αλγόριθμο και σκεφτείτε πως θα αντιμετωπίσετε το δεύτερο σκέλος.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3768