Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

The Antikythera Mechanism

3 ώρες

The Reports

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
self-evaluation_page.doc

Step 1 - (5')

In this final phase, you can complete your Power Point presentation and be ready to present it in class. For the presentation you need either an interactive board or a digital projector. Assign the roles of the presenter, the technician and the facilitators. The presenter uses the Power Point to report the findings of the team, the technician manipulates the presentation device and the facilitators collect any questions the audience may have and help their team in every way. 

Step 2 - (20')

Present your findings and upload to your school website or blog. As there are 4 groups, it will not take more than 5' to present each group's findings. After the presentations, as members of the groups, you can answer your peers' questions and clarify any ambiguities.

Step 3 - (5')

 Ιt is important to publish your findings to the school community and disseminate the knowledge acquired so it is essential to upload your Power Point presentations on the website or the blog your school may have. Uploading will not take more than 5 minutes. If you face any problems with it, do not hasitate to ask your teacher's help.  

Step 4 - (15')

Now you have finished your research, use the information you have gathered to construct a leaflet informing your foreign peers about the Antikythera Mechanism. The leaflet can be in four parts. Each group will write a separate section, according to the information they have. Try to include as much information as possible along with correct use of English structure, language and grammar. Don't forget that this leaflet is the product of the whole process and it has to be perfect! Before you leave the classroom, you can get the Self Evaluation Page (Worksheet 1) which will help you assess the whole process and its product. You can fill it in at home and bring it back next time. 


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «The Antikythera Mechanism» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3825