Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το περιεχόμενο του σεναρίου αναφέρεται στις θεωρητικές γνώσεις σχετικά με μια τυπική παραγωγική μονάδα, τη παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί, τους συντελεστές παραγωγής και την δομή της γραμμής παραγωγής της. Ανεξάρτητα απο τη διδακτική τεχνική του διδάσκοντος τα παραπάνω θέματα είναι προαπαιτούμενα μελέτης πριν την εμπλοκή των μαθητών/τριων σε κατασκευαστικές διαδικασίας παραγωγής κάποιου τεχνολογικού προιόντος σε μεγάλη (ή και μικρή) κλίμακα, όπως προβλέπεται απο το αναλυτικό πρόγραμμα της β' Γυμνασίου. . 

Η διάρκεια του υπερβαίνει τις 3 διδακτικές ώρες, μπορεί όμως να γίνει προσαρμογή και σε λιγότερες ώρες, ανάλογα με τα μέσα, τον διαθέσιμο χρόνο, αλλά και στόχους που βάζει ο διδάσκων. Κατα τη διάρκεια του εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές τεχνικές όπως είναι η εισήγηση, οι ερωτήσεις, η συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης, ο καταιγισμός ιδεών, η βιβλιογραφική έρευνα, η επίλυση προβλήματος και το debate. Ακόμη μέσω των αναλογιών μπορεί να γίνει σύνδεση με έννοιες που εξετάζονται απο άλλες ειδικότητες όπως είναι η απόδοση μηχανών κ.λπ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος παραγωγής ή μιας βιομηχανικής μονάδας, τους συντελεστές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργίας της, αλλά και να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες λειτουργίας της με αντικείμενα και συσκευές που συναντώνται στην καθημερινότητα και μελετώνται από άλλες ειδικότητες.

Ακόμη, να συνηδειτοποιήσουν την σημαντικότητα της συνεργασίας όλων των συντελεστών μεταξύ τους για την αποτελεσματική λειτουργία της γραμμής παραγωγής ώστε αργότερα και σε άλλο σενάριο να εμπλακούν ομαδοσυνεργατικά σε μια κατασκευαστική διαδικασία παραγωγής ενός τεχνολογικού αντικειμένου, αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτό κατάλληλες κατασκευαστικές δεξιότητες, δεξιότητες που μάλλον υποτιμώνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της πλειοψηφίας των υπολοίπων μαθημάτων της γενικής εκπαίδευσης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία > Παραγωγή > Συντελεστές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση αφόρμησης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Τεχνολογίας
Επίσκεψη σε μια παραγωγική μονάδα της περιοχής
180λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ο χώρος της βιομηχανικής μονάδας που θα επισκεφτούν οι μαθητές/τριες
Θεωρητική μελέτη της δομής μια παραγωγικής μονάδας
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο Τεχνολογίας
Μελέτη της γραμμής παραγωγής
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο Τεχνολογίας
Μελέτη περίπτωσης - Αξιολόγηση
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Το εργαστήριο Τεχνολογίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τους συντελεστές παραγωγής (Εισροές) και τα αποτελέσματα της παραγωγής (Εκροές)
Να αναγνωρίζουν τις αναλογίες ανάμεσα στη βιομηχανική μονάδα και άλλων οικείων συσκευών.
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι συντελεστές της γραμμής παραγωγής είναι αλληλοεξαρτόμενοι μεταξύ τους.
Να αναπτύξουν ικανότητες ελέγχου μεταβλητών και εξαγωγής συμπερασμάτων απο τις αλλαγές των.
Να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι στη Τεχνολογία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εισροές και εκροές, Συντελεστές παραγωγής, γραμμή παραγωγής, Τεχνολογία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Λεωφορεία για μετακίνηση μαθητών/τριων, προβολικό, υπολογιστές και ένα υποτυπώδες εργαστήριο για την κατασκευή ενός αντικειμένου σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες προχωρήσουν στην κατασκευή ενός τεχνολογικού αντικειμένου στο πλαίσιο της εφαρμογής της γραμμής παραγωγής.
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστάσιος Πάλλας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.