Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

Χημεία (Γυμνάσιο)

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της Χημείας Β’ Γυμνασίου και πραγματεύεται το θέμα των υποατομικών σωματιδίων και το σχηματισμό των ιόντων. Επιδιώκεται μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και τη συνεργασία των μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους η ενεργητική μάθηση η οποία θα οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους α. να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των στοιχειωδών σωματιδίων που περιέχονται στο άτομο, β. να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των θεωριών που οδήγησαν στη σημερινή κρατούσα άποψη για τη δομή του ατόμου και παράλληλα την συμβολή των επιστημόνων στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης, γ. να συνειδητοποιήσουν πού οφείλεται η διαφορετικότητα των χημικών στοιχείων. δ. να πληροφορηθούν για τη δόμηση της ύλης από μόρια και ιόντα και τέλος να γνωρίσουν εφαρμογές της θεωρίας στη ζωή. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και μαθητριών είναι ως επί το πλείστον i. τα πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια δεν είναι ίδια σε όλα τα άτομα, ii.το άτομο είναι συμπαγές, iii. η δομή του ατόμου είναι ίδια με το πλανητικό σύστημα. Αυτές τις εναλλακτικές ιδέες θα επιδιωχθεί να τις ανακατασκευάσουμε με τις δραστηριότητες που συνθέτουν το σενάριο.

Το σενάριο περιλαμβάνει πέντε φάσεις.

Η διδασκαλία γίνεται με εργασία των μαθητών και μαθητριών σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την εργασία σε ομάδες και την κατανομή ρόλων μέσα σε αυτές οι οποίοι εναλλάσσονται κατά διαστήματα. Βασικοί ρόλοι θεωρούνται: του συντονιστή, του γραμματέα, του εκπορσώπου της ομάδας στις παρουσιάσεις.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που φιλοδοξεί να υλοποιήσει το παρόν σενάριο είναι να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι το άτομο διασπάται σε μικρότερα σωματίδια. Να γνωρίσουν τα βασικότερα από αυτά, να μάθουν τους αριθμούς και τη σχέση που διέπει τους αριθμούς αυτούς. Να καταλάβουν τον τρόπο δημιουργίας των ιόντων και να μπορούν να διακρίνουν τα είδη τους. Να γνωρίσουν ότι τα υλικά σώματα αποτελούνται από μόρια ή από ιόντα. Να πληροφορηθούν για κάποιες εφαρμογές και επιδράσεις του ατόμου και των υποατομικών σωματιδίων στο περιβάλλον και στη ζωή. Όλα αυτά θα γίνουν με βασικό εργαλείο την εποικοδομητική, διερευνητική και συνεργατική μάθηση. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Χημεία > Άτομα και μόρια > Δομή ατόμου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στην ενότητα
7λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Μοντέλα του ατόμου - Υποατομικά σωματίδια
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Παρουσίαση ατόμων και ιόντων - σύγκριση
8λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Ατομικός και μαζικός αριθμός -Ιόντα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Εφαρμογές - Αξιολόγηση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι το άτομο δεν είναι αδιαίρετο
Να μπορούν να κατονομάζουν και να αναγνωρίζουν τα βασικά υποατομικά σωματίδια
Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τα άτομα και τα ιόντα
Να μπορούν να υπολογίζουν ατομικούς, μαζικούς αριθμούς και αριθμούς ηλεκτρονίων
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δομή του ατόμου, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια, ιόντα, άτομο, μαζικός αριθμός, ατομικός αριθμός, στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών που είναι εξοπλισμένο με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα. Υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστούν ακόμη έξι laptop. Υπάρχει επίσης internet και wi-fi.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.