Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ο μαθητής θα γνωρίσει διαφορετικές μεθοδολογίες  ταξινόμησης ενός  δισδιάστατου  πίνακα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος,  την χρησιμότητά τους στην πράξη και το πόσο αλληλένδετες ενέργειες είναι η ταξινόμηση και η αναζήτηση στις δομές δεδομένων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου είναι σημαντική και παρέχει πρόσθετη διδακτική αξία σε σχέση με την αποκλειστική αξιοποίηση του πίνακα της τάξης, αφού καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τον σχετικό αλγόριθμο, τον εκτελούν, παρατηρούν τα αποτελέσματα της ταξινόμησης και αντιλαμβάνονται τη δομή του πίνακα. Οι μαθητές ξεκαθαρίζουν πόσο αλληλένδετες ενέργειες είναι η ταξινόμηση και η αναζήτηση. Επίσης κατανοούν ότι ο προγραμματισμός είναι ανάλυση, σύνθεση και λογική.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ταξινόμηση και διάταξη ανά γραμμή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Ταξινόμηση και διάταξη ανά στήλη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Αυτόνομη ταξινόμηση των στοιχείων κάθε γραμμής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Αυτόνομη ταξινόμηση των στοιχείων κάθε στήλης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Παραδείγματα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
οι μαθητές θα προσαρμόσουν την ταξινόμηση ενός μονοδιάστατου πίνακα σε δισδιάστατο πίνακα
παρουσίαση διαφορετικών μεθοδολογίών ταξινόμησης ενός δισδιάστατου πίνακα
θα κατανοηθεί η χρησιμότητα των ταξινομήσεων με ασκήσεις-παραδείγματα
θα διαπιστωθεί πόσο αλληλένδετες ενέργειες είναι η ταξινόμηση και η αναζήτηση στις δομές δεδομένων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ταξινόμηση, Γραμμή, στήλη, Αναζήτηση, εμφωλευμένες δομές επανάληψης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές, Εκπαιδευτικό πακέτο Αλγοριθμικής (Διερμηνευτής Γλώσσας και Δημιουργός διαγραμμάτων Ροής)
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.