Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

1. Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί τις θεμελιώδης έννοιες του προγραμματισμού, καθώς και τις βασικές δομές ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης. Καθώς βασικός στόχους του σεναρίου είναι η αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης, κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές να έχουν επιλύσει ικανό αριθμό ασκήσεων στη δομή επανάληψης και να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα των οποίων η λύση απαιτεί τη χρήση διαφόρων δομών επανάληψης.

Κατά τη διδασκαλία θα πρέπει οι μαθητές να έχουν διδαχθεί μεταξύ άλλων την χρήση εμφωλευμένων δομών επανάληψης, τον έλεγχο τιμών με δομή επανάληψης, τη χρήση μετρητών, τη χρήση αθροιστών, καθώς και τις μετατροπές μεταξύ διαφορετικών δομών επανάληψης. Εν συντομία το σενάριο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αφού έχει προηγηθεί το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας στις δομές επανάληψης και έχουν δοθεί στους μαθητές πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων προς επίλυση.

Επιπλέον οι μαθητές πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του λογισμικού «Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον».

2. Διάρκεια

Η διάρκεια του σεναρίου είναι δύο (2) διδακτικές ώρες. Λόγω της φύσης του σεναρίου κρίνεται απαραίτητο οι ώρες αυτές να είναι συνεχόμενες.

3. Ανάλυση του περιεχόμενου

Οι μαθητές δεν προβλέπεται να αποκομίσουν νέες γνώσεις από το παρόν σενάριο, υπό την έννοια ότι το σενάριο δεν προβλέπει την διεύρυνση των γνώσεων σε νέο θεματικό πεδίο, αλλά την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση γνώση που έχουν ήδη διδαχθεί. Οι μαθητές αφενός μεν θα έρθουν σε γνωστική σύγκρουση με λάθη τα οποία ενδεχομένως οι ίδιοι πραγματοποιούν και αφετέρου θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να καταδείξουν λαθεμένες ενέργειες σε έναν αλγόριθμο που προκύπτουν ως αποτελέσματα συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης.

4. Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών

Για την διερεύνηση των εσφαλμένων αντιλήψεων-αναπαραστάσεων των μαθητών στις δομές επανάληψης λήφθηκαν υπόψιν τεστ και διαγωνίσματα τετραμήνου των τελευταίων ετών από την διδασκαλία του μαθήματος ΑΕΠΠ, σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναλύουν συνηθισμένα λάθη στις δομές επανάληψης και εντέλει να αποφεύγουν να κάνουν τα λάθη αυτά. Τα λάθη, αφορούν κυρίως τις δομές επανάληψης και έχουν ταξινομηθεί στις παρακάτω κατηγορίες:

α) πλήθος επαναλήψεων που εκτελούνται

β) έλεγχος τιμών:

   β1) είτε με χρήση δομής επιλογής αντί δομής επανάληψης

   β2) είτε με λάθος στη χρήση της επανάληψη, όχι στη συνθήκη, αλλά στο να περιλαμβάνονται στην επανάληψη του    ελέγχου εντολές που αφορούν άλλα τμήματα του αλγόριθμου

γ) χρήση της «Για» σε περιπτώσεις που δεν είναι γνωστό το πλήθος των επαναλήψεων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας.
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργία ομάδων και συμπλήρωση φύλλου εργασίας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Συζήτηση ερωτήσεων στην ολομέλεια της τάξης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν το πλήθος των επαναλήψεων για συγκεκριμένες αρχικές, τελικές τιμές και βήμα στη «για»
Να αναγνωρίζουν πότε μια επανάληψη «Για» θα εκτελεστεί άπειρες φορές και πότε καμία.
Να μπορούν να γενικεύσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες μια επανάληψη εκτελείτε άπειρες φορές ή καμία
Να καταδεικνύουν το πλήθος των επαναλήψεων μιας δομής επανάληψης
Να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης μιας δομής επανάληψης σε προγραμματιστικό περιβάλλον
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αλγοριθμικός προγραμματισμός, δομές επανάληψης, λάθη, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, αεππ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του σεναρίου απαραίτητη είναι η χρήση εργαστήριου Η/Υ με εγκατεστημένο το περιβάλλον του Διερμηνευτή της Γλώσσας. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται από ομάδες μαθητών των δύο ή των τριών ατόμων. Όποτε 10-11 Η/Υ που είναι ο τυπικός αριθμός υπολογιστών ενός ΣΕΠΕΗΥ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμη και ενός τμήματος 25-26 μαθητών.

Εφόσον είναι εφικτό, είναι επιθυμητή η χρήση βιντεοπροβολέα, τόσο για τις αρχικές διευκρινήσεις όσο και για τον από κοινού σχολιασμό των αλγορίθμων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΑΛΕΦ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.