Ο κήπος των συναισθημάτων

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο κήπος των συναισθημάτων

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δίνεται η δυνατότητα στα νήπια, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, να ασχοληθούν με τα συναισθήματα που βιώνουν.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Έχει παρατηρηθεί ότι τα νήπια, αλλά και οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους αλλά και να διαχειριστούν όσα τους δυσκολεύουν. Συνεπώς, σκόπιμο είναι τα νήπια να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναίσθήματά τους και να βρουν τρόπους ώστε να μπορούν να τα ελέγχουν.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - Διερεύνηση πρότερων γνώσεων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά του υπολογιστη
Συναισθήματα - Κατηγορίες συναισθημάτων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη - Γωνιά υπολογιστή
Διαχείριση συναισθημάτων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη - Γωνιά υπολογιστή
Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη - Γωνιά υπολογιστή
Διδακτικοί Στόχοι
Τα νήπια να εκφράζουν τα συναισθήματά τους
Τα νήπια να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που νιώθουν
Τα νήπια να διακρίνουν τα αρνητικά από τα θετικά συναισθήματα
Τα νήπια να μάθουν τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που τους δυσκολεύουν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
συναισθήματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής, διαδίκτυο, πρόγραμμα πλοήγησης
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο κήπος των συναισθημάτων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.