Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

3 ώρες

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_fasis_ii.docx

Με την φάση αυτή επιχειρούμε να επεξηγήσουμε τι είναι το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων.
Αρχικά μέσω ενός εισαγωγικού κειμένου γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων.Στην συνέχεια μέσω μιας εικόνας με διαδραστικά στοιχεία δίνουμε μια αναπαράσταση ενός τέτοιου μοντέλου. Με μιά μελέτη περίπτωσης μοντελοποιούμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Επίσης μέσω ενός διαδραστικού βίντεο διευκρινίζουμε ακόμα περισσότερο έννοιες σχετικές με το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Τέλος με μια άσκηση παιχνίδι μνήμης δίνουμε την δυνατότητα στο μαθητή να συνοψίσει αυτά τα οποία έμαθε.


Τί είναι το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων


Διάγραμμα Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων


Μελέτη Περίπτωσης: Μοντελοποίηση ενός Πραγματικού Προβλήματος


Δημιουργία Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων


Ασκηση Δημιουργία Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων


Η σχέση Πολλά πρός Πολλά και η Διάσπασή της.


Δημιουργία Μοντέλου Παραγγελιών


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
424