Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

3 ώρες

Οντότητες και Συσχετίσεις

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_fasis_i.docx

Στην φάση αυτή επιχειρίται μια εισαγωγή στις έννοιες της οντότητας και της συσχέτισης.

Αρχικά μέσω ενός κειμένου πειγράφονται οι έννοιες οντότητα, χαρακτηριστικό και συσχέτιση. Στην συνέχεια με την βοήθεια μιας εικόνας με διαδραστικές περιοχές αναπαρίσταται το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων. Ενα διαδραστικό βίντεο επεξηγεί την διασύνδεση Οντοτήτων και πινάκων. Η φάση αυτή περατώνεται με διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης των εννοιών Οντότητα, Συσχέτιση και Πίνακας.  


Οντότητα, Τύπος της Οντότητας και Χαρακτηριστικά


Αναπαράσταση της Οντότητας στο Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων


Οντότητες και Πίνακες


Ασκηση καταννόησης.


Σχέσεις μεταξύ Οντοτήτων.


Άσκηση κατανόησης.


Ασκηση. Αναπαράσταση οντότητας και χαρακτηριστικών της


Σχέση Οντότητας και Πίνακα.


Ασκηση διερεύνησης: Εντοπισμός Οντοτήτων.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
423