Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ' - Δ' τάξης και αναφέρεται στην απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της υγείας από τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα.

Το περιεχόμενο του σεναρίου είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή. Συγκεκριμένα στο ΑΠΣ αναφέρεται πως σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού πρέπει να καλλιεργηθεί " η συνειδητοποίηση της ανάγκης για δια βίου άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή". Η πρόταση αυτή γίνεται συγκεκριμένη στο Νέο Πρόγραμμα για τη Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό ως εξής: στο πλαίσιο του Σκοπού 3 (Γνώση και ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για υγεία) επιδιώκεται οι μαθητές (α) της Γ' τάξης "...να αναγνωρίζουν τις φυσιολογικές αλλαγές λόγω συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα και να περιγράφουν τα οφέλη της για την υγεία" και (β) της Δ' τάξης να γνωρίζουν και να αναφέρουν τρία προσωπικά οφέλη από τη συμμετοχή τους στη φυσική δραστηριότητα και τα σημεία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της υγείας".

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με αξιοποίηση διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας για διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου δραστηριότητες καθώς και για αξιολόγηση των γνώσεων.

Φάσεις: Αρχικά οι μαθητές εξασκούνται στo γυμναστήριο με τη μέθοδο των σταθμών που περιλαμβάνουν ασκήσεις ανάπτυξης στοιχείων φυσικής κατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της εξάσκησης, ακολουθεί συζήτηση όπου οι μαθητές καταθέτουν την εμπειρία τους από την επίδραση της άσκησης σε διάφορες λειτουργίες του σώματος (αναπνοή, εφίδρωση, παλμοί κ λπ). 

Στην επόμενη φάση, στην αίθουσα Πληροφορικής οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ζευγάρια, ένα ζευγάρι σε κάθε υπολογιστή. Αφού μελετήσουν τα στοιχεία διαδραστικής εικόνας, ακολουθεί εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων τους μέσω διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας. Σε ψηφιακό αρχείο τους ανατίθεται εργασία εκτός σχολείου για καταγραφή της φυσικής τους δραστηριότητας για μια βδομάδα και κατάταξή τους ανάλογα με τα στοιχεία φυσικής κατάστασης για υγεία που αναπτύσσουν. 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η σχέση των στοιχείων της φυσικής κατάστασης για υγεία με τα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος που επηρεάζουν καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων που τα αναπτύσσουν, οργανώνεται συχνά με δυσκολία στη σκέψη των μικρών μαθητών. Με τη χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων της πλατφόρμας τους δίνεται η δυνατότητα, με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο, να κατατάξουν, να συσχετίσουν και να οργανώσουν στη σκέψη τους τις παραπάνω έννοιες και πληροφορίες και σε συνδυασμό με τις βιωματικές τους εμπειρίες να εμπεδώσουν τα οφέλη της άσκησης για την υγεία. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Φυσική αγωγή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιωματικό
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γυμναστήριο
Μελέτη και έλεγχος γνώσεων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στη λειτουργία οργάνων του σώματος
Να γνωρίζουν τα στοιχεία της Φυσικής Κατάστασης για υγεία και ασκήσεις για την ανάπτυξής τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική δραστηριότητα, φυσική κατάσταση, άσκηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα Πληροφορικής, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά ζευγάρι μαθητών, βιντεοπροβολέας, αθλητικό υλικό (σχοινάκια, στρώματα, πάγκοι), αίθουσα Γυμναστικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).