Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3 ώρες

Δραστηριότητες: Δυναμικές αναπαραστάσεις

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
trigonom_synartiseis_1.doc trigonom_synartiseis_2.doc trigonom_synartiseis_3.doc

Στη φάση αυτή γίνεται η μελέτη συναρτήσεων της μορφής f(x) = ρ ημ (ω x), f(x) = ρ συν (ω x), f(x) = ημ (x + κ) + λ και f(x) = συν(x + κ) + λ, όπως επίσης και η γεωμετρική επίλυση απλών τριγωνομετρικών εξισώσεων της μορφής  ρ ημ (ω x) = μ, με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης.

Γίνεται χρήση φύλλων εργασίας (doc) και φύλλων εργασίας του Geogebra τα οποία είναι αποθηκευμένα στο Geogebra Tube και τα οποία "τρέχουν" από τον Web browser χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα εγκατάσταση του Geogebra.

Το μάθημα μπορεί να γίνει είτε στο εργαστήριο υπολογιστών όπου οι μαθητές δουλεύουν με τα φύλλα εργασίας του Geogebra κάνοντας τις ενέργειες και απαντώντας τις ερωτήσεις που τίθενται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας (doc), το οποίο μπορεί να το συμπληρώνουν σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή. Ενδείκνυται να δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή, όπου ο ένας μαθητής της κάθε ομάδας μπορεί να χειρίζεται το Geogebra ενώ ο δεύτερος να συμπληρώνει το φύλλο εργασίας συζητώντας μεταξύ τους.

Εναλλακτικά οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη με τη χρήση  βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και έντυπων φύλλων εργασίας που έχουν διανεμηθεί στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν επίσης να εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.

Οι δραστηριότητες 1 και 3 ενδείκνυται να γίνονται στην τάξη με την καθοδήγηση του δασκάλου, ενώ οι δραστηριότητα 2 μπορεί, αν υπάρχει θέμα χρόνου στην τάξη, να δοθεί ως εργασία για το σπίτι, εφόσον οι διαδικασίες και τα ερωτήματα τα οποία οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν είναι αντίστοιχες / αντίστοιχα με τις διαδικασίες και τα ερωτήματα της δραστηριότητας 1.  


Δραστηριότητα 1: Μελέτη τριγωνομετρικής συνάρτησης ημιτόνου


Φύλλο εργασίας στο Geogebra με θέμα "Μελέτη τριγωνομετρικής συνάρτησης ημιτόνου"


Δραστηριότητα 2: Μελέτη τριγωνομετρικής συνάρτησης συνημιτόνου


Φύλλο εργασίας στο Geogebra με θέμα "Μελέτη τριγωνομετρικής συνάρτησης συνημιτόνου"


Δραστηριότητα 3: Γεωμετρική επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων


Φύλλο εργασίας στο Geogebra με θέμα "Γεωμετρική επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων"


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
665