Λογική πύλη Η΄ (OR)

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Λογική πύλη Η΄ (OR)

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο παρόν σενάριο παρουσιάζεται η λειτουργία της πύλης Η΄ (OR). Αρχικά , διερευνάται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και ανιχνεύονται οι ιδέες τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται με διαδραστικό τρόπο η λειτουργία της πύλης αυτής και γίνεται η προσομοίωση της. Το σενάριο ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των μαθητών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σύμβολο της λογικής πράξης OR (+) είναι γνωστό στους μαθητές από την αλγεβρική πράξη της πρόσθεσης στο δεκαδικό σύστημα. Το αριθμητικό σύμβολο της πρόσθεσης παρουσιάζει ομοιότητες αλλά και διαφορές με το λογικό σύμβολο της πράξης OR.

Στη λογική πράξη OR και την πράξη της πρόσθεσης υπάρχει γνώση που έρχεται σε αντίθεση με τις πρότερες γνώσεις των μαθητών. Αναλυτικότερα, ενώ και στη λογική πράξη OR και στην πράξη της πρόσθεσης ισχύει ότι: 0+0=0, 0+1=1 και 1+0=1, υπάρχει διαφοροποίηση στην περίπτωση του 1+1, και συγκεκριμένα στην πρόσθεση ισχύει ότι 1+1=2 , ενώ στη λογική πράξη OR ισχύει ότι: 1+1=1.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προϋπάρχουσα γνώση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Ανίχνευση ιδεών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Λειτουργία
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Προσομοίωση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να αναγνωρίζουν το λογικό κύκλωμα της λογικής πύλης OR.
Οι μαθητές να είναι ικανοί να υλοποιούν τη λογική πύλη OR σε λογισμικό προσομοίωσης.
Οι μαθητές να είναι σε θέση να προσομοιώνουν τη λογική πύλη OR σε λογισμικό προσομοίωσης.
Ευχαρίστηση των μαθητών μέσω της ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λογικές πύλες, Ψηφιακά κυκλώματα, OR, Η΄,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λογική πύλη Η΄ (OR)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).