ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές θα γνωρίσουν τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος όταν αυτό αποτελείται από περισσότερες από δύο αντιστάσεις (καταναλωτές), οι οποίες είναι συνδεδεμένες παράλληλα.

Μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με το λογισμικό, θα εντοπιστεί  η συμπεριφορά της τάσης και του ρεύματος, σε ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας.

Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά αυτή  και να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από διαδικασία λογικής σκέψης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα ήδη γνωστό σε αυτούς λογισμικό προσομοίωσης κυκλωμάτων, να  διαμορφώσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που θα περιλαμβάνει πηγή Συνεχούς Τάσης, διακόπτη και τουλάχιστον δύο αντιστάσεις, συνδεδεμένες παράλληλα. Μέσω του κυκλώματος, καλούνται να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των βασικών μεγεθών (τάση- ένταση- αντίσταση), στη βασική παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος(παρ/λη σύνδεση)
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Καταγραφή μετρήσεων (Τάσης - Ρεύματος-Αντίστασης)
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Συζήτηση μεταξύ ομάδων βάση των καταγραφών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διεξαγωγή σχέσεων που διέπουν το κύκλωμα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αναστοχασμός - Αξιολόγηση
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξοικειωθούν με τη μελέτη του κυκλώματος που προσομοιώνεται στο λογισμικό (παράλληλη σύνδεση)
Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού (Ηλεκτρεγερτική δύναμη, ολική αντίσταση κυκλώματος)
Να μελετούν τη σχέση που διέπει την ολική αντίσταση κυκλώματος (παράλληλη συνδεσμολογία)
Να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα από την μεταβολή των ηλεκτρικών μεγεθών
Να αναπαριστούν συμβολικά ένα κύκλωμα και να προσδιορίζουν τα επιμέρους ρεύματα του κυκλώματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παράλληλη σύνδεση, ισοδύναμη ή ολική αντίσταση κυκλώματος, εφαρμοζόμενη τάση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ με οποιονδήποτε browser

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).