Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο αναφέρεται στη χρήση της ενδιάμεσης μνήμης στην περίπτωση που ένα PLC προγραμματίζεται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Λίστα Εντολών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Παρόλου που στις άλλες γλώσσες προγραμματισμού των PLC δε χρειάζεται η χρήση ενδιάμεσων μνημών, στη γλώσσα λίστα εντολών οι μαθητές συναντούν σε συγκεκριμένα κυκλώματα, όπου υπάρχει μικτή συνδεσμολογία διακοπτών και επαφών, την ανάγκη χρησιμοποίησης ενδιάμεσης μνήμης

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Ανίχνευση ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδασκαλία
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Εμπέδωση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της ενδιάμεσης μνήμης στη γλώσσα λίστα εντολών.
Οι μαθητές να αναγνώρίζουν τα κυκλώματα που απαιτούν τη χρήση ενδιάμεσης μνήμης.
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το χωρισμό ενός κυκλώματος σε επιμέρους τμήματα.
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη μετατροπή ηλεκτρολογικού σχεδίου σε γλώσσα λίστα εντολών.
Ευχαρίστηση των μαθητών μέσω της ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
PLC, προγραμματισμός, λίστα εντολών, ενδιάμεση μνήμη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).