Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων

1 ώρα

Η μη αναγκαιότητα χρήσης πινάκων.

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2_g2.docx

Εκτός όμως από το ζήτημα της αναγκαιότητας χρήσης πίνακα σε κάποιο πρόβλημα, είναι σημαντικό να μπορούμε να προσδιορίζουμε πότε δεν είναι αναγκαία η χρήση πίνακα, δηλαδή να μπορούμε να διακρίνουμε αν μπορεί να αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος χωρίς τη χρήση της δομής δεδομένων του πίνακα. Στο πλαίσιο αυτό καλούμαστε να εργαστούμε σε ένα πρόβλημα που έχει αξιοποιηθεί πίνακας για την ανάπτυξη του αλγορίθμου και διερευνούμε αν μπορούμε να επανασχεδιάσουμε τον αλγόριθμο χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πίνακα.

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, θα αναδειχθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η αξιοποίηση της δομής δεδομένων του πίνακα. Η αξιοποίηση της δομής δεδομένων του πίνακα δεν είναι απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού δεν απαιτείται να προσπελαστούν τα δεδομένα δεύτερη φορά. Αντίθετα, αν χρειάζεται να προσπελαστούν τα δεδομένα εκ νέου και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πίνακα, τότε χρησιμοποιούμε πίνακα. Γενικά, αν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα πρόγραμμα πρέπει να διατηρούνται στη μνήμη μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η χρήση πινάκων βοηθάει ή συχνά είναι απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να αποφεύγεται η χρήση τους.


Προγράμματα


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
918