Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

  Οι μαθητές ασκούνται στην επιλογή και την αξιολόγηση της πληροφορίας, ανασυνθέτουν και αναδημιουργούν εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες των ΤΠΕ, συνεργάζονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν σκέψεις, συναντώνται με τα κείμενα των δραστηριοτήτων και τα πειράματα και ολοκληρώνουν τη διδασκαλία ως συλλογική εργασία. Αναπτύσσουν τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, αυτοκαθορίζουν την πορεία προς τη γνώση.

     Η συνεργατική – βιωματική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές, που δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της γνώσης. 

   Η χρήση των ΤΠΕ κρίνεται επιβεβλημένη διότι:

 • Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης σε πλήθος πληροφοριών, γεγονός που λειτουργεί παρωθητικά για το μαθητή και διευκολύνει την προσέγγιση των εννοιών
 • Αξιοποιεί εμπειρίες και βιώματα του μαθητή από άλλα γνωστικά αντικείμενα, καθώς καθιστά άμεσα δυνατή τη συσχέτιση με αυτά
 • Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει το δικό του δρόμο προς τη μάθηση, μέσα από μία ποικιλία εναλλακτικών επιλογών
 • Ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας μέσα από συνεργατικά περιβάλλοντα
 • Βελτιώνει τη δυνατότητα παραγωγής λόγου μέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν τον πειραματισμό, τη δοκιμή, τον έλεγχο.

Ιδιαίτερη μάλιστα σημασία έχει η χρήση προσομοιώσεων, με τις οποίες ο μαθητής μπορεί να μεταβάλλει και να μελετά τις παραμέτρους που καθορίζουν την έκβαση ενός φαινομένου ή μίας λειτουργίας.

    

     Η συσχέτιση των εννοιών πραγματοποιείται σε τρία (3) επίπεδα:

 1. Με απλές δραστηριότητες ή φαινόμενα της καθημερινής ζωής
 2. Στο εικονικό, με προσομοιώσεις ή πολυμεσικές αναπαραστάσεις
 3. Στο συμβολικό, με διατύπωση μαθηματικών σχέσεων και σχεδιασμό γραφημάτων

     Παράλληλα, επιδιώκεται η ανίχνευση και άρση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων και των προσομοιώσεων. Οι μαθητές επιδιώκεται να εφαρμόσουν τη σύγχρονη επιστημονική μέθοδο:

 1. Να παρατηρήσουν
 2. Να διατυπώσουν υποθέσεις
 3. Να πειραματιστούν
 4. Να κάνουν γενικεύσεις και
 5. Να συνθέσουν μοντέλα, να ελέγξουν τις προβλέψεις των μοντέλων τους
Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της Μεσογείου και να είναι σε θέση να συνδέουν την γεωγραφική θέση της Μεσογείου με την ιστορική και πολιτισμική της σημασία

Η διαδικασία μάθησης που βασίζεται στη γνωστική θεωρία του Piaget, τη θεωρία της διερεύνησης και της ανακάλυψης  του Bruner και τη θεωρία της συνεργατικής μάθησης του Vygotsky, αποτελεί σημαντική στρατηγική για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, με την προϋπόθεση ότι αξιοποιεί τη βιωματική εμπειρία του μαθητή, τον παροτρύνει να παρατηρεί και να συγκρίνει,να γενικεύει και να ελέγχει τις υποθέσεις του. Η χρήση εποπτικού υλικού διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή, παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να οργανώσει και να ανατροφοδοτήσει τη διδασκαλία, όπως επίσης και να προσεγγίσει περιοχές της γνώσης που δεν είναι προσβάσιμες από άλλα διδακτικά υλικά.

     Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε μία διερευνητική μαθησιακή διαδικασία με την παράλληλη αξιοποίηση προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών, η σχετικά ελευθερία στην επιλογή της μαθησιακής διαδρομής και η διαμόρφωση ευνοϊκών μαθησιακών συνθηκών και συνεργατικού περιβάλλοντος ανατρέπει τις παραδοσιακές σχέσεις και μετασχηματίζει το ρόλο του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και διεκπεραιωτή της σχολικής εργασίας.

   

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ανακοίνωση θέματος-ιδεοθύελλα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 2: Γεωγραφική θέση και χαρακτηριστικά της Μεσογείου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Σεισμικότητα στη Μεσόγειο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Η Μεσόγειος στο πέρασμα του χρόνου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση και επέκταση του σεναρίου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
 1. 1 Να εντοπίζουν το μέγεθος τις διαστάσεις και το χώρο που τοποθετείται
 2. Να διακρίνουν και να περιγράφουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της (μορφή διαστάσεις , μορφολογία ,σεισμ
 3. Να συσχετίζουν την αλληλεξάρτηση φυσικών (κλίμα μορφολογία κ.α) και ανθρωπογενών στοιχείων (οικονομί
 4. Να αναγνωρίσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ λαών και πολιτισμών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μεσόγειος
θάλασσα
Ανάγλυφο
Σεισμικότητα
Πολιτισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) στο διαδίκτυο, λογισμικό Γεωγραφία Α΄- Β΄ Γυμνασίου, βιντεοπροβολέας ή δίκτυο υπολογιστών με αντίστοιχες δυνατότητες
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΡΗ (Εκπαιδευτικός)