Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι Μαθητές της Φύσης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το ψηφιακό αυτό σενάριο αποσκοπεί στο να αναπτύξει στους μαθητές την πρωτοβουλία, την ευαισθητοποίηση και την επιχειρηματολογία σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, ξεκινώντας από τον κοντινό και γνώριμο σε αυτούς μικρόκοσμο της γειτονιάς και του σχολείου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, απαιτούνται αλλαγές των στάσεων των μαθητών απέναντι στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και, των συμπεριφορών και των αξιών τους, ώστε αυτές να συνεργάσζονται με την αειφοράι και την ανάπτυξη. Η διδακτική λοιπόν αυτή δράση αφορά τη μελέτη των ευρύτερων προεκτάσεων της καταστροφής του περιβάλλοντος όπως της σπατάλης των πόρων του πλανήτη, της μόλυνσης των πηγών και της ραγδαίας αλλαγής του κλίματος. Παρουσιάζεται το πρόβλημα και αναπτύσσεται μια πορεία εύρεσης λύσεων με ταυτόχρονη ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών όπως της κριτικής αξιολόγησης και αξιοποίησης των πηγών καθώς και επίλυσης προβλήματος με διάλογο και συνεργασία.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο σημερινό σύγχρονο και ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι σημαντικά και πολυδιάστατα για τη ζωή και την ανάπτυξη του ανθρώπου. Το σύγχρονο σχολείο είναι δυνατόν να συμβάλει καθοριστικά στην καλλιέργεια ενεργών μαθητών-αυριανών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, έχουν θέση και προβάλλουν την άποψη και τις ιδέες τους καθώς και συμμετέχουν ενεργά στην τοπική κοινωνία με δράσεις και πρωτοβουλίες. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούνται ως απαραίτητες τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση καθώς διαθέτουν εργαλεία, μεθοδολογίες και μέσα επικοινωνίας με τις οποία μπορούν να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στην γνώση των θεμάτων αλλά και στην αποτελεσματική συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αυτών προβλημάτων, (Δημητρίου 2009). Προκειμένου οι μαθητές να είναι ικανοί να προσεγγίζουν τα θέματα αυτά στην πηγή του προβλήματος καθώς και πολυδιάστατα είναι αναγκαίο να  αναπτύξουν δεξιότητες για τη διερεύνηση του κόσμου και τον ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτόν με  τρόπο κριτικό, αναλυτικό και συνθετικό. Με άλλα λόγια να είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον κόσμο με διερευνητική και κριτική σκέψη. Οι μαθητές-αυριανοί πολίτες είναι πλέον απαραίτητο να διαθέτουν σαφείς αξίες και πεποιθήσεις, ικανότητες ορθών επιλογών για την ποιότητα της ζωής τους, κριτική σκέψη για την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον και την εκμετάλλευση του πλανήτη. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός-καθοδηγητής θα πρέπει να ενισχύσει στους μαθητές τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας καθώς και ανάληψης δράσης σε συλλογικό επίπεδο για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών.

Βιβλιογραφία

Δημητρίου, Α. (2005). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μέσο για την ανάπτυξη της συνεργασίας των λαών, την  κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και τον πολιτισμό. Στο: Αλ. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται (σελ. 321-340). Αθήνα: Gutenberg.

Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Ανίχνευση και αναγνώριση προβλήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Αυλή του Σχολείου και Πάρκο
20 λεπτά
Φάση 2: Συζήτηση με Διάλογο και Προτάσεις Επίλυσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη του σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Σχεδιασμός αφίσας και φυλλαδίου
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη του σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 4: Δημιουργία e-ημερολογίου δράσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 5: Αναστοχασμός και Αποτίμηση της Δράσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναπτύξουν συγκεκριμένη στάση ζωής όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος
  2. Να γνωρίσουν και κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της γειτονιάς
  3. Να αποκτήσουν υπεύθυνη στάση στο πρόβλημα της μόλυνσης αλλά και της ηχορύπανσης
  4. Να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να προτείνουν λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
περιβάλλον
Μόλυνση
Ανακύκλωση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η σχολική μονάδα καλό θα είναι να διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής και η σχολική τάξη υπολογιστή με προβολέα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)