Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ρόλοι, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας»

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αφορά την ενότητα «Η οικογένεια» του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄Τάξης Δημοτικού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής επιδιώκεται:

  η πνευματική η  ανάπτυξη των μαθητών, μέσα  από  την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης  του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της ζωής, καθώς και των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, με απώτερο  στόχο την εφαρμογή τους στην καθημερινή τους ζωή.

η ηθική ανάπτυξη τους , µε την ενθάρρυνση τους ώστε να αξιολογούν µε κριτικό  πνεύμα  θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεων τους ως μέλη της κοινωνίας.

τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού.

Γενικός στόχος: Κατανόηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μελών της οικογένειας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: κινητοποίηση, ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και αίθουσα διδασκαλίας
30 λεπτά
Φάση 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
45 λεπτά
Φάση 3: Δραστηριότητες εμπέδωσης της γνωστικής περιοχής
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
45 λεπτά
Φάση 4: Δραστηριότητες αξιολόγησης της γνωστικής περιοχής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. να προσεγγίσουν και να αποσαφηνίσουν τις έννοιες «μορφή της οικογένειας», «ρόλοι και οργάνωση της
  2. να αναφέρουν ρόλους των μελών της ελληνικής οικογένειας
  3. να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της οικογένειας
  4. να κατανοήσουν το δικό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια
  5. να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις σχέσεις των μελών της ελληνικής οικογένειας,
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Άτομο-Σύνολο
αλληλεπίδραση
ομοιότητα-Διαφορά
Σύστημα-Οικογένεια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο Η/Υ, διαδραστικός πίνακας και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)