Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Προγραμματισμός είναι η διαδικασία σύνταξης οδηγιών για την επίλυση ενός προβλήματος από έναν υπολογιστή. Δηλαδή δίνουμε τις οδηγίες σε μια γλώσσα, που ονομάζεται γλώσσα προγραμματισμού, που κατανοεί ο υπολογιστής. Αυτές οι οδηγίες ονομάζονται εντολές και τις ακολουθεί ο υπολογιστής. Με κατάλληλο συνδυασμό διαφόρων εντολών μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα με τη βοήθεια υπολογιστή.

Το Scratch έχει αναπτυχθεί στο MIT Media Lab και με αυτό μπορούμε να φτιάχνουμε τις δικές μας διαδραστικές ιστορίες, τα δικά μας παιχνίδια εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, ερχόμαστε σε επαφή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού.

Στο σενάριο αυτό σκοπός μας είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch και η ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που βοηθούν τον μαθητή να καταλάβει τις έννοιες της ακολουθίας εντολών και επανάληψης.

 

Εξωτερική πηγή για επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό:

- https://scratch4teachers.appspot.com/

Διαδικτυακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν:

- http://www.pseudoglossa.gr/

http://scratch.mit.edu


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο μέσα από το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch.

Ο προγραμματισμός αποτελεί μια από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι μαθητές τον 21ο αιώνα. Το MIT έχει αναπτύξει το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch (https://scratch.mit.edu/) μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με τις έννοιες του προγραμματισμού. Οι εντολές εμφανίζονται ως τουβλάκια και με σύνθεσή τους μπορούν να δημιουργηθούν πολύπλοκα προγράμματα.

Στο συγκεκριμένο σενάριο μέσα από στοχευμένες ασκήσεις θα παρουσιαστούν οι έννοιες της ακολουθίας εντολών και επανάληψης που αποτελούν βασικές δομές προγραμματισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στον προγραμματισμό
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Eργαστήριο πληροφορικής
Εξοικείωση με το περιβάλλον Scratch
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Δημιουργία προγραμμάτων στο Scratch
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Επίλυση προβλημάτων σε ομάδες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής με διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν την έννοια του προγραμματισμού
Να γνωρίσουν το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch
Να συνθέτουν προγράμματα στο Scratch
Να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
προγραμματισμός, Scratch, Συνεργατική μάθηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).