Δάσος και κλιματική αλλαγή

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)

Δάσος και κλιματική αλλαγή

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι καινοτόμες βιωματικές δράσεις αποτελούν κατάλληλο πεδίο για την ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών στις σχολικές μονάδες του Δημοτικού. Ιδιαίτερα η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι δυνατό να αποτελέσουν το όχημα προς μία αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου σε σχέση με τη συνεργατικότητα. Η μάθηση δεν εξαντλείται στη μεταφορά γνώσεων προς τους μαθητές, αλλά συμπεριλαμβάνει και τη μετάδοση αξιών, τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών μέσα από βιωματικόυ τύπου δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό η εκπαίδευση συμβάλλει στον περιβαλλοντικό εγγραματισμό των ατόμων. Στην ΕΑΑ οι μαθητές καλούνται πλέον να προσεγγίσουν τις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες αυτών και να προτείνουν ενδεχόμενες λύσεις, μέσα από διαδικασίες ενεργητικής μάθησης που θα τους επιτρέπουν να  συσχετίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές τους δομές. Ουσιαστικά, το επιθυμητό αποτέλεσμα της ΕΑΑ είναι το πώς μέσω της κριτικής σκέψης ο μαθητής θα καταστεί ικανός να συνδιαλέγεται με το περιβάλλον του εκδηλώνοντας φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές και το παρόν ψηφιακό σενάριο ανατύχθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά δάση. Τόσο η μελέτη της ενέργειας όσο και η μελέτη των οικοσυστήματων αποτελούν στόχους του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού. Τα πεδία αυτά θεωρούνται πρόσφορα για την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων επειδή οι μαθητές, σε γενικές γραμμές, έχουν προηγούμενες γνώσεις και αναπαραστάσεις του δάσους και της κατανάλωσης ενέργειας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία ομάδων και χαρτογράφηση εννοιών
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Βιβλιογραφική μελέτη θέματος και συλλογή υλικού
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Δραστηριότητες για το δάσος - κλιματική αλλαγή
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Βιωματικές δραστηριότητες
240λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη και όλοι οι χώροι του σχολείου
Αξιολόγηση προγράμματος
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίσουν τι προσφέρουν τα δάση αλλά και τους κινδύνους που τα απειλούν
να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την έννοια της αειφορίας
να διερευνήσουν τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
να αντιληφθούν τη σύνδεση της υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου από τυχόν υποβάθμιση τ
να αναπτύξουν δεξιότητες για ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Δάσος, Κλιματική αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εξοπλισμός με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και επιφάνεια παρουσίασης ή εναλλακτικά διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δάσος και κλιματική αλλαγή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.