Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)

Δάσος και κλιματική αλλαγή

1 ώρα

Δημιουργία ομάδων και χαρτογράφηση εννοιών

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omades.docx hartografisi.docx

Προηγείται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες προκειμένου να ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία κατά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας και η συζήτηση σχετικά με τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Επιπλέον οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών στάσεων, προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις του σε σχέση με το περιβάλλον. Οι μαθητές δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες με σκοπό να οργανώσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με το δάσος. Επιπλέον, δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες με σκοπό να ανιχνευθούν οι ιδέες τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι δυνατό να γίνει με τις διαδικτυακές εφαρμογές Βubbl.us και Τext2mindmap.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δάσος και κλιματική αλλαγή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1262