ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με τις εφαρμογές του νέφους που προσφέρονται στο διαδίκτυο, το οποίο  μπορεί να ενταχθεί στο νέο Αναλυτικό  Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα , σύμφωνα με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών , ένας από τους βασικούς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα της Θεματικής Ενότητας «Συνεργασία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και ιδιαίτερα της υποενότητας «Εφαρμογές Νέφους», Κεφ. 13 του σχολικού βιβλίου, είναι η γνωριμία αντίστοιχων εφαρμογών που προσφέρονται στο διαδίκτυο και η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που έχουν οι εφαρμογές αυτές..


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

To  συγκεκριμένο σενάριο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α΄ Λυκείου και γενικός σκοπός του  είναι η γνωριμία με το Υπολογιστικό Νέφος, τα βασικά χαρακτηριστικά  και τις υπηρεσίες του, καθώς και η αναζήτηση  πλεονεκτημάτων και  πιθανών κινδύνων  από τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Τεχνολογίες Διαδικτύου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με το Νέφος και τις υπηρεσίες του
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εφαρμογές Νέφους
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Κίνδυνοι από τη χρήση του Νέφους
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωστικός: Να προσδιορίζουν το μοντέλο Υπηρεσιών Νέφους που περιγράφεται
Γνωστικός: Να διακρίνουν τις Εφαρμογές Νέφους από αυτές που πρέπει να εγκατασταθούν στο δίσκο.
Δεξιότητα: Να δημιουργούν λογαριασμό σε μία Υπηρεσία Νέφους για αποθήκευση αρχείων
Στάση: Να προβληματίζονται για τους κινδύνους που κρύβει το νέφος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
cloud computing, Υπολογιστικό Νέφος, IaaS, PaaS, SaaS,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Πασιαλή (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.