Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές πειραματίζονται και διερευνούν καθημερινά προβλήματα και σχεδιάζουν αλγορίθμους για την επίλυση τους.

Οι μαθητές υλοποιούν κατάλληλες δραστηριότητες, κλιμακούμενης δυσκολίας, μέσα από την επίλυση προβλημάτων από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών και τη ζωή, οι οποίες στοχεύουν τόσο στη επίτευξη γνωστικών στόχων όσο και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων χειρισμού εργαλείων ΤΠΕ αλλά και διαμόρφωσης στάσεων σε σχέση με τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή και δέσμευση στην οικοδόμηση της προσωπικής αλλά και της ομαδικής γνώσης.

Η προτεινόμενη διδακτική ενότητα είναι συμβατή με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών.

Σύμφωνα με το ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΕΠΠΣ 2003) αναφέρεται στη Γ' τάξη γυμνασίου, στον άξονα γνωστικού περιεχομένου "Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα" και στις θεματικές ενότητες "Βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος με τη χρήση υπολογιστή. - Περιγραφή και κατανόηση του προβλήματος. - Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος. - Περιγραφή αλγορίθμου."

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τον πληροφορικό γραμματισμό στο Γυμνάσιο (Πιλοτικό Π.Σ. 2011), αναφέρεται στη Β' τάξη γυμνασίου, στον άξονα γνωστικού περιεχομένου "Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ", στη θεματική ενότητα "Προγραμματίζω τον υπολογιστή" και στα βασικά θέματα "Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος - Η έννοια του αλγορίθμου".

Η ενότητα περιγράφεται στο Βιβλίο Μαθητή - Πληροφορική (Γ’ Γυμνασίου) - (Εμπλουτισμένο) "Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα - Προγραμματισμός" Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB102/536/3539,14538/


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

• Η έννοια του προβλήματος

Τι είναι Πρόβλημα - Επίλυση προβλήματος

• Τι είναι Αλγόριθμος

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους - Ιδιότητες ενός Αλγορίθμου - Παραδείγματα αλγορίθμων - Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμων 

Ιστορικά Στοιχεία για τους Αλγόριθμους

Ο πέρσης μαθηματικός Mohammed ibn-Musa al-Khu-warizmi (780-850 μ.Χ.) εισήγαγε την έννοια του αλγορίθμου αναφερόμενος σε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων. Για την ονομασία αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε στην αρχή η λατινική λέξη algorismus, που δημιουργήθηκε από την παραφθορά του συνθετικού του ονόματος al-Khuwarizmi (ο άνθρωπος από την πόλη Khuwarizmi), σε μετάφραση του έργου του στα λατινικά, που επιχειρήθηκε 5 αιώνες μετά. Η μετάφραση του έργου άρχιζε με τη φράση "Algorithmus dixit ...." (ο Αλγόριθμος είπε...). 
Στα τέλη του 17ου αιώνα η ονομασία συνδυάστηκε με την ελληνική λέξη αριθμός, πολλοί θεωρούν λανθασμένα. 
Η λέξη αλγόριθμος καθιερώθηκε τα επόμενα χρόνια με την έννοια της «συστηματικής διαδικασίας αριθμητικών χειρισμών».
Τη σημερινή της σημασία την οφείλει στη γρήγορη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα μέσα του 20ου αιώνα.

 

Πηγές: Βικιπαίδεια: λήμμα Αλγόριθμος, Διαδραστικά Σχολικά βιβλία: Πληροφορική (Γ’ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή: Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι Αλγόριθμοι στην πραγματική ζωή - Ορισμός
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Χρησιμοποιώ Αλγορίθμους - Ιδιότητες Αλγορίθμων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δημιουργώ Αλγορίθμους - Επιλύω προβλήματα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Τι καινούργιο έμαθα; Αυτοαξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Ο μαθητής/τρια να είναι ικανός/ή να περιγράφει τι είναι πρόβλημα και να εξηγεί τι είναι αλγόριθμος
Ο μαθητής/τρια να είναι ικανός/ή να αναλύει ένα απλό πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα
Ο μαθητής/τρια να είναι ικανός/ή να εξηγεί τη λειτουργία ολοκληρωμένων αλγορίθμων
Ο μαθητής/τρια να είναι ικανός/ή να περιγράφει έναν αλγόριθμο με φυσική γλώσσα κατά βήματα
Ο μαθητής/τρια να είναι ικανός/ή να αναλύει τις βασικές ιδιότητες ενός αλγορίθμου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αλγόριθμος, Δεδομένα Προβλήματος, Εντολή, Ζητούμενα, Κατανόηση Προβλήματος, Πρόβλημα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδακτική παρέμβαση γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Απαιτείται η διασύνδεση των σταθμών εργασίας των μαθητών στο διαδίκτυο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας. Επιθυμητή η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα.
Στους μαθητές μπορούν να δοθούν τα φύλλα εργασίας εκτός από την ψηφιακή μορφή τους και σε έντυπη.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).