Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

3 ώρες

Παρουσιάσεις των έργων των ομάδων

90λεπτά

Οι τελευταίες δύο διδακτικές ώρες ήταν προορισμένες στην παρουσίαση του αποτελέσματος, όλων δηλαδή των δραστηριοτήτων για κάθε αίσθηση και από κάθε ομάδα. Σαν τελική «δοκιμή» η κάθε ομάδα παρουσίασε στις άλλες ομάδες και στα τμήματα των γαλλικών τις πέντε δραστηριότητές της.Μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς προσκαλέσαμε να παίξουν μαζί μας και τα τμήματα της Δ’ τάξης. Επίσης στείλαμε τις δραστηριότητες μας σε άλλα σχολεία στα οποία διδάσκω φέτος. Με κάποια από αυτά τα σχολεία, όπως προαναφέρθηκε, έχω ήδη ολοκληρώσει ανάλογες δραστηριότητες, πιο περιορισμένου εύρους όμως, οι οποίες με τη δική τους σειρά έχουν ήδη σταλεί στα υπόλοιπα σχολεία.


Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1402