Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με την Ε΄και ΣΤ΄ δημόσιου ΕΑΕΠ δημοτικού σχολείου στα βόρεια προάστια της Αττικής αποφασίσαμε υλοποιώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «teachers for Europe» να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και διεξάγουμε δραστηριότητες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορούν να ενταχθούν στο μάθημα των γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας και να εναρμονίζονται με τους γνωστικούς, πολιτισμικούς, διαπολιτισμικούς και επικοινωνιακούς στόχους του. Καθώς οι μαθητές μου προέρχονται από διαφορετικά τμήματα και τάξεις του σχολείου και το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη γερμανική γλώσσα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αποφάσισα να εφαρμόσω τη διαφοροποιημένη στρατηγική της μάθησης μέσα από «σταθμούς μάθησης».


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με αφορμή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Teachers for Europe» αποφασίσαμε με την Ε΄και ΣΤ΄ του σχολείου μου να σχεδιάσουμε, οργανώσουμε και διεξάγουμε δραστηριότητες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορούν να ενταχθούν στο μάθημα των γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας και να εναρμονίζονται με τους γλωσσικούς, γνωστικούς, πολιτισμικούς, διαπολιτισμικούς και επικοινωνιακούς στόχους του (Τ4Ε στο http://www.teachers4europe.gr [1 Μαΐου 2015]). Καθώς οι μαθητές μου προέρχονται από διαφορετικά τμήματα και τάξεις του σχολείου και το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη γερμανική γλώσσα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αποφάσισα να ασχοληθούμε με την Ευρώπη με πολυεπίπεδες δραστηριότητες στις οποίες να μπορούν να λάβουν μέρος όλοι, με όποιον τρόπο επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις/ δεξιότητές τους. Στόχος ήταν η διαδικασία να είναι απλή και να προάγει τόσο τις γνωστικές, γλωσσικές, επικοινωνιακές (δια-)πολιτισμικές όσο και τις μεταγνωστικές γνώσεις όσο γίνεται περισσότερων εμπλεκομένων γύρω από τον κεντρικό άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αποφάσισα να εφαρμόσω τη διαφοροποιημένη στρατηγική της μάθησης μέσα από «σταθμούς μάθησης». Πρόκειται για διαφορετικά σημεία στον ίδιο χώρο που επιτρέπουν στους μαθητές, μεμονωμένα ή σε ομάδες, να περιηγηθούν ελευθέρα ανάμεσά τους και να ασχοληθούν με διαφορετικές εργασίες πάνω στο ίδιο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζονται με παιγνιώδη μορφή και χωρίς στατικότητα οι εκάστοτε στόχοι καθώς και οι σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες των παιδιών. Τα θέματα και το περιεχόμενο στα οποία επικεντρώθηκα με τους μαθητές μου συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο της Ευρώπης, τις εμπειρίες και την καθημερινότητα τους, ευνοώντας την εκμάθηση των γερμανικών και τη συνειδητοποίηση των γλωσσικών δομών μέσα από την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, την επικοινωνία και την αυτό- οργάνωση (Οδηγίες της Νυρεμβέργης (1996) στο http://www.goethe.de/lhr/prj/nef/elindex.htm [12 Μαρτίου 2015]). Η πλειονότητα των δραστηριοτήτων απαιτούσαν τη χρήση Τ.Π.Ε. για την προετοιμασία και / ή την εφαρμογή τους. Παράλληλα, προάγουν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή διάσταση στο μάθημα των γερμανικών, το οποίο από μόνο του ευνοεί την ευρωπαϊκή προοπτική και είναι προσανατολισμένο στην προώθησή της. Το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως η διαδικασία, ενθουσίασε και κινητροδότησε πολύ έντονα τα παιδιά, τα οποία έμαθαν μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για την επίτευξη των στόχων τους και κυρίως, διασκέδασαν μαθαίνοντας και δημιουργώντας παιχνίδια και δραστηριότητες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα ήταν απαραίτητη φυσικά από μέρους μου η προσεκτική έρευνα, ο εντοπισμός και η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών από συγγράμματα, επίκαιρη αρθρογραφία και επιστήμονες για την επικαιρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δεσμούς και την πολιτισμική της ταυτότητα (Παπαδοπούλου 2008, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σχεδιασμός- βιωματικές δραστηριότητες για την Ε.Ε.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΤΑΞΗ
Χωρισμός σε ομάδες, προετοιμασία υλικού
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΤΑΞΗ
Οργάνωση, έρευνα, μέση ανατροφοδότηση
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΤΑΞΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Παρουσιάσεις των έργων των ομάδων
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Τελική αξιολόγηση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΤΑΞΗ
Διδακτικοί Στόχοι
γλωσσικοί(π.χ. παραγωγή και κατανόηση απλού γραπτού λόγου στην ελληνική και γερμανική γλώσσα)
γνωστικοί (π.χ. αναγνώριση ευρωπαϊκών εννοιών, ευρωπαϊκή γεωγραφία)
πολιτισμικοί (π.χ. γνωριμία με την κουλτούρα άλλων ευρωπαϊκών λαών)
διαπολιτισμικοί (π.χ. σύγκριση τρόπου ζωής, συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής «οικογένειας»)
συναισθηματικοί (π.χ. ευαισθητοποίηση για κοινά ευρωπαϊκά θέματα, αποδοχή της διαφορετικότητας)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΤΠΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, teachers for Europe, γερμανική γλώσσα, διαθεματικότητα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, φορητός υπολογιστής, ταμπλέτες, κινητό τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ευρωπαίων Αισθήσεις. Διδακτικό σενάριο στα Γερμανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.