Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η αντίστροφη συνάρτηση

2 ώρες

Σύνδεση με την πραγματικότητα και άλλες Επιστήμες.

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.1.docx

Στη φάση αυτή συνδέουμε τη συγκεκριμένη ενότητα με άλλες επιστήμες, με στόχο να δημιουργηθούν ερωτήματα για τη συνέχεια του μαθήματος.

Πρόβλημα: Ο νόμος Weber-Fechner στην Ψυχολογία.

Ο νόμος περιγράφει μαθηματικά τη σχέση ανάμεσα σ΄ένα ερέθισμα και την αίσθηση που προκαλεί.

Μία μορφή του είναι: A=klogE  όπου:

 A η ένταση του ακουστικού ερεθίσματος,

 E η ένταση του ήχου, και

 k>0, σταθερά, η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα του ήχου και τον αποδέκτη του ερεθίσματος.

( σελ. 192, ιστορικό σημείωμα στο σχολ.βιβλίο Άλλγεβρας Β΄ Λυκείου, Σ. Ανδρεαδάκης κ.ά., 2014, ΙΤΥΕ)

Οι μαθητές θα λύσουν τον τύπο ως προς Ε.

Στη συνέχεια θα φτιάξουν ένα πρόχειρο διάγραμμα της έντασης του ακουστικού αισθήματος Α, ως προς την ένταση Ε του ήχου για μία τυχαία τιμή του k>0.

Στο ίδιο σχήμα θα φτιάξουν ένα πρόχειρο διάγραμμα της έντασης  Ε του ήχου, ως προς την ένταση Α του ακουστικού αισθήματος. 

Έπειτα, αφού ενεργοποιήσουν το λογισμικό GeoGebra, θα εισάγουν τις συναρτήσεις A=klogE και E=10A/k  και θα συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τα δικά τους σχήματα.

 

 


Νόμος Weber-Fechner και το αντίστροφο


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αντίστροφη συνάρτηση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1484