Νόμος του Ohm-Αντίσταση

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Νόμος του Ohm-Αντίσταση

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και στο εποικοδομητικό μοντέλο. Αρχικά γίνεται ένα σύντομο πείραμα επίδειξης με πραγματικά στοιχεία, ώστε οι μαθητές να ανακαλέσουν γνώσεις από προηγούμενα μαθήματα όσον αφορά τη σύνδεση κυκλωμάτων με πηγή (μπαταρία), λαμπτήρα, αμπερόμετρο και βολτόμετρο, διακόπτη και καλώδια. Στη συνέχεια στο βιντεοπροβολέα γίνεται σύντομη παρουσίαση του Applet, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας, πως επιλέγουμε στοιχεία για να συνδέσουμε ένα κύκλωμα, πως μπορούμε να δούμε τις πολλαπλές αναπαραστάσεις κτλ.

Διανέμεται το πρώτο φύλλο εργασίας στο οποίο οι μαθητές δουλεύουν ανά ομάδες στον υπολογιστή τους. Στην έναρξη της δεύτερης διδακτικής ώρας διανέμεται και το δεύτερο φύλλο εργασίας.

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός-υποστηρικτικός στις δραστηριοτήτες των μαθητών.

Τα φύλλα εργασίας βασίζονται στο τρίπτυχο «Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Συμπεράσματα».

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές να κατανοήσουν το  νόμο του Ohm, τη μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης και την εξάρτηση της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού απο το μήκος του αγωγού, το εμβαδό της διατομής και το υλικό αυτού.

Το σενάριο βασίζεται στο τρίπτυχο "Πρόβλεψη-Παρατήρηση-Συμπέρασμα", όπου συμμετέχοντας οι ίδιοι οι μαθητές σε πραγματικό και εικονικό εργαστήριο "κατακτούν" τη γνώση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός > Νόμος Ohm >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με βιντεοπροβολέα ή εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Πειραματική μελέτη του νόμου του Ohm
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με βιντεοπροβολέα ή εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με βιντεοπροβολέα ή εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση μετ αγωγού
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με βιντεοπροβολέα ή εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Επέκταση-Συζήτηση-Συμπεράσματα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με βιντεοπροβολέα ή εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Να σχετίζει την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα ενός διπόλου με την ένταση που το διαρρέει, ως σχέση α
Να σχεδιάζει και να υλοποιεί απλή πειραματική διάταξη που περιλαμβάνει λαμπτήρα ή άλλο δίπολο, αμ
Να ορίζει την αντίσταση ηλεκτρικού διπόλου και να σχεδιάζει τη γραφική παράσταση έντασης-τάσης
Να ερμηνεύει την αντίσταση ενός αγωγού με το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων
Να διατυπώνει τη σχέση της αντίστασης μεταλλικού αγωγού με το μήκος, το εμβαδό διατομής και το υλικο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική, Γ' Γυμνασίου, Ηλεκτρισμός, Νόμος του Ohm, αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εκτέλεση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο οποίο υπάρχουν υπολογιστές για τους μαθητές και ένας κεντρικός υπολογιστής με βιντεοπροβολέα ή το εργαστήριο Πληροφορικής.
Χωρίζω τους μαθητές μου σε ομάδες των τριών ατόμων ώστε να αντιστοιχεί ένα υπολογιστής σε κάθε ομάδα.
Ελλείψει υπολογιστών για κάθε ομάδα μαθητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο διαδραστικός πίνακας ή απλά βιντεοπροβολέας στην αίθουσα διδασκαλίαςΔημιουργός Σεναρίου: Σεβαστή Μαλάμου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Νόμος του Ohm-Αντίσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.