Μέγας Κωνσταντίνος:Ισχυροποίηση και Εκχριστιανισμός της Ρωμαϊκής Ανατολής

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μέγας Κωνσταντίνος:Ισχυροποίηση και Εκχριστιανισμός της Ρωμαϊκής Ανατολής

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο στοχεύει στο να διερευνήσουν οι ίδιοι οι μαθητές το ρόλο που διαδραμάτισε ο Κωνσταντίνος Α΄,για να ισχυροποιήσει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταφέροντας το κέντρο της πρωτεύουσας στην Ανατολή και δίνοντας χριστιανικό χαρακτήρα στο κράτος. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τριμελείς.Τα μέλη αναλαμβάνουν και ένα διαφορετικό ρόλο (χειριστής του Η/Υ,γραμματέας,  ιστορικός) , ο οποίος μπορεί να εναλλάσσεται κατά τη μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη. Ο διδάσκων εμψυχώνει και υποβοηθεί όλες τις ομάδες , οι οποίες επεξεργάζονται κοινά φύλλα εργασίας, προκειμένου  ταυτόχρονα να διερευνήσουν ποικίλες  ιστορικές πηγές και να οικοδομήσουν οι ίδιοι τη γνώση τους σχετικά με την περίοδο της μονοκρατορίας του Κωνσταντίνου Α΄(4ος αι. μ.Χ.). Με αυτό τον τρόπο, μέσα από την ενεργητική μάθηση, τίθενται στόχος του διδάσκοντα  οι μαθητές να κατανοήσουν το ρόλο μια ηγετικής προσωπικότητας, το βαθμό που αυτή διαμορφώνει την ιστορική πορεία μιας αυτοκρατορίας, να ερμηνεύσουν γιατί η μεταφορά της πρωτεύουσας χαρακτηρίστηκε κοσμοϊστορικό γεγονός και να αναλύσουν τους λόγους που οδήγησαν τον Κωνσταντίνο Α΄να σταφεί προς το χριστιανισμό.Τέλος , κάθε φύλλο εργασίας που ολοκληρώνεται από την ομάδα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος προς μελέτη , ενώ παράλληλα οι εργασίες όλων των ομάδων μπορούν να αναρτηθούν στο σχολικό ιστολόγιο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστορία Ελληνικού Εθνους, τόμος Ζ

Στ. Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός,εκδ. Γαλαξία

G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους,τ. 1

Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία,Α΄

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Wikipedia


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην ιστορική  διερεύνηση από τους μαθητές της μετεξέλιξης του ρωμαϊκού κράτους κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και κυρίως κατά τον 4ο αι.μ.Χ. Με την παροχή ποικίλων πηγών ,πρωτογενών και δευτερογενών, γραπτών και μή, οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες , να επεξεργαστουν κριτικά  και να ερμηνεύσουν την περίοδο της αυτοκρατορίας του Κωνσταντίνου Α΄ . Οι μαθητές καλούνται να οικοδομήσουν την ιστορική γνώση και να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα, μελετώντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Μεγάλου Κωνσταντίνου , εμβαθύνοντας στην πολιτική και στρατιωτική  δράση του, κατανοώντας τους τρόπους που επέλεξε, για να ισχυροποιήσει και να εκχριστιανίσει το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας , που έμελε να γίνει η αρχή της πορείας της Βυζαντινής Αυτορατορίας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η προσωπικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ο χριστιανικός χαρακτήρας της νέας πρωτεύουσας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, δημιουργίας, κριτικής έρευνας διάφορων πηγών.
Να μελετήσουν την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Α΄ και τους λόγους ανάδειξής του σε "Μέγα"
Να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της μεταφοράς της πρωτεύουσας.
Να εμβαθύνουν στην πολιτική του Κων/νου Α΄έναντι των χριστιανών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μέγας Κωνσταντίνος, Μαξέντιος, Λικίνιος, μονοκρατορία, Νέα Ρώμη, ανεξιθρησκεία, Διάταγμα Μεδιολάνων,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής , Φυλλομετρητής

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μέγας Κωνσταντίνος:Ισχυροποίηση και Εκχριστιανισμός της Ρωμαϊκής Ανατολής» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.