ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

     Γενικός σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής πρακτικής είναι να έρθουν οι μαθητές, σε εισαγωγικό επίπεδο, σε μια πρώτη γνωριμία με το διαδίκτυο: την ιστορία του, τη λειτουργία του, τις βασικές υπηρεσίες του,  αναμορφώνοντας ταυτόχρονα τις πρότερες αντιλήψεις τους. Οι μαθητές ανιχνεύοντας, διερευνώντας και ψάχνοντας μέσα από το διαδίκτυο για το διαδίκτυο επιβεβαιώνουν ή αναθεωρούν παλιές τους αντιλήψεις  και χτίζουν έτσι τη νέα τους γνώση, αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα με τις εφαρμογές, τους συμμαθητές τους και τον καθηγητή τους.

     Το σενάριο αφορά το μάθημα της Πληροφορικής Α΄ Γυμνασίου. Σχετίζεται άμεσα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) (ΦΕΚ 303/Β 13-03-2003) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  Δημοτικού – Γυμνασίου (Α.Π.Σ) (ΦΕΚ 303/Β 13-03-2003) και είναι πλήρως ενταγμένο στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφοριακό  Γραμματισμό  στο  Γυμνάσιο (Τζιμογιάννης κ.α 2011).

     Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο μάθημα 11 «Γνωριμία με  το Διαδίκτυο» που είναι μέρος της 4ης ενότητας  «Γνωριμία με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

     Οι μαθητές έρχονται συχνά σε επαφή με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, όχι τόσο μέσω της σχολικής καθημερινότητας όσο μέσω της υπόλοιπης καθημερινής δραστηριότητάς τους. Παρόλο που αρκετοί έχουν δεξιότητες χρήσης κάποιων υπηρεσιών, οι γνώσεις τους είναι περιορισμένες και αποσπασματικές ενώ σε βασικά ζητήματα (ιστορικά στοιχεία, οργάνωση και λειτουργία του διαδικτύου, ασφάλεια κλπ)  χαρακτηρίζονται από λάθη, ανακρίβειες, σύγχυση και παρανοήσεις. Έτσι συχνά  οι μαθητές έχουν λαθεμένες αναπαραστάσεις για το Διαδίκτυο (π.χ θεωρούν  ότι το Διαδίκτυο ταυτίζεται με τη υπηρεσία παγκόσμιου ιστού ή το λογισμικό πλοήγησης που υπάρχει στον υπολογιστή τους).

    Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να δοθεί ευκαιρία στους μαθητές να αναμορφώσουν τις πρότερες γνώσεις τους για το διαδίκτυο,  μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες που ευνοούν τον πειραματισμό, τη διερεύνηση και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πρότερες γνώσεις - αναπαραστάσεις
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δίκτυα - Διαδίκτυο (ορισμός -ιστορία)
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Υπηρεσίες Διαδικτύου
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας.
Να ορίζουν την έννοια του Διαδικτύου
Να περιγράφουν πως ξεκίνησε
Να απαριθμούν τους λόγους για τους οποίους γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη
Να κατονομάζουν και να περιγράφουν τις υπηρεσίες του
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδίκτυο, υπηρεσίες διαδικτύου, Internet,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδακτική παρέμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής. Απαιτείται η διασύνδεση των σταθμών εργασίας των μαθητών στο διαδίκτυο. Με δεδομένη την ύπαρξη φυλλομετρητή και βιντεοπροβολέα, για την ομαλή εκτέλεση του μαθήματος θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ το πρόσθετο flash player και η εφαρμογή java. Στους μαθητές μπορούν να δοθούν τα φύλλα εργασίας εκτός από την ψηφιακή μορφή τους και σε έντυπη.
Οι μαθητές κάθονται ανά 2-3 σε κάθε υπολογιστή έτσι ώστε να ευνοείται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση και να αντιμετωπίζουν την περαίωση των δραστηριοτήτων σαν μια κοινή προσπάθεια και όχι σαν ατομικές δράσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.