Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από αυτό το ψηφιακό σενάριο γίνεται μια προσπάθεια για να επιτευχθεί η βιωματική συσχέτιση των εξεταζόμενων εννοιών με απλές δραστηριότητες σε εικονικά περιβάλλοντα: σε εικονικό ψηφιακό επίπεδο με προσομοιώσεις και πολυμεσικές αναπαραστάσεις και σε συμβολικό επίπεδο με τη συμπλήρωση κατάλληλου νοηματικού χάρτη. Εξετάζεται η λειτουργία του οπερόνιου της λακτόζης (Βιολογία κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου: Ρύθμιση Γενετικής Πληροφορίας) με τη βοήθεια βίντεο στην ελληνική γλώσσα οπτικοποιείται η δομή και η λειτουργία του οπερόνιου της λακτόζης. Στη συνέχεια οι μαθητές δραστηριοποιούνται στη διερευνητική, εποικοδομητική, βιωματική μάθηση και εφαρμόζουν τη σύγχρονη επιστημονική μέθοδο με την αξιοποίηση applet (Phet Colorado): παρατηρούν, διατυπώσουν υποθέσεις, πειραματίζονται, αναπτύσσουν αυτενέργεια. Αξιοποιούν την ανταλλαγή εμπειρίας μέσα από τη συνεργασία. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας τη σχετική επιστημονική ορολογία στα αγγλικά (στον τομέα Επιστήμες), ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Για την αξιολόγηση της μάθησης μετά το πέρας της διδακτικής διαδικασίας έχει συμπεριληφθεί χωριστό φύλλο εργασίας. Το παρών σενάριο αποτελεί τη μετεξέλιξη ενός διδακτικού σεναρίου που έχει υλοποιηθεί στην τάξη και έχει παρουσιαστεί ως εισήγηση σε επιμορφωτικές συνατήσεις Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών τον Οκτώβριο του 2014 στο 1ο ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής (operonioLactozi  worksheetOp).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η λειτουργία του οπερόνιου της λακτόζης αποτελεί τμήμα της ύλης της βιολογίας κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που δυσκολεύει τους μαθητές λόγω της πολυπλοκότητάς του και της αδυναμίας απευθείας παρατήρησης του φαινομένου σε επίπεδο μικρόκοσμου. Οι μαθητές δεν κατανοούν ότι το DNA αποτελείται από γονίδια που δεν εκφράζονται όλα ταυτόχρονα και ότι υπάρχουν αλληλουχίες DNA που δεν κωδικοποιούν κανένα γονίδιο αλλά ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων. Σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει λύση η χρήση βίντεο που οπτικοποιούν τη λειτουργία και ψηφιακών μοντέλων που προσφέρουν τη δυνατότητα βιωματικής μάθησης μέσα από τη διεξαγωγή πειραμάτων σε ψηφιακό περιβάλλον. Η εκμάθηση της σχετικής ορολογίας στα αγγλικά συνοδεύει την υλοποίηση του σεναρίου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Αγγλική Γλώσσα > Βιολογία > Διαθεματική Ομάδα > Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - Έλεγχος ιδεών
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο φυσικών επιστημών ή πληροφορικής / εναλλακτικά αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Παρουσίαση φαινομένων και λειτουργιών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ίδιος
Διεξαγωγή πειράματος
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ίδιος
Ανακεφαλαίωση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ίδιος
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ίδιος
Διδακτικοί Στόχοι
να αναφέρουν τα ονόματα των γονιδίων και των αλληλουχιών που απαρτίζουν τη μονάδα του οπερονίου
να περιγράφουν τη λειτουργία του κάθε γονιδίου και κάθε αλληλουχίας
να εξηγούν σε ποιες συνθήκες λειτουργεί το οπερόνιο της λακτόζης
να χειρίζονται ψηφιακά μοντέλα του μικρόκοσμου για την εξαγωγή συμπερασμάτων
να χρησιμοποιούν τη σχετική ορολογία στα αγγλικά
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
οπερόνιο λακτόζης, ψηφιακή μοντελοποίηση μικρόκοσμου, ΤΠΕ, εικονικό εργαστήριο, αγγλική γλώσσα, διαθεματικό,
Υλικοτεχνική υποδομή
H/Y, σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).