Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μεταβλητές Προγράμματος

3 ώρες

Θεωρητικό Μέρος

70λεπτά
Φύλλα Εργασίας
arhikos_hartis.pdf telikos_hartis.pdf

Αρχικά, μέσω μιας σύντομης συζήτησης, ερωταποκρίσεων και καταιγισμού ιδεών,  θα γίνει από τον εκπαιδευτικό προσπάθεια διερεύνησης των γνώσεων που έχουν οι μαθητές επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η μαθησιακή διαδικασία, με τη συμμετοχή των μαθητών, θα υποστηριχτεί από τη δημιουργία και χρήση ενός εννοιολογικού χάρτη.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εισήγηση όπου θα γνωστοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι, θα παρουσιασθεί η θεωρία και θα επισημανθούν οι παρανοήσεις και τα δυσνόητα σημεία που αναμένεται να συναντήσουν οι μαθητές.

Η πρώτη φάση της διδασκαλίας θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη από τους ίδιους τους μαθητές. Η συμπλήρωση του χάρτη θα γίνεται με παράλληλη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης  μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών και  των μαθητών μεταξύ τους.

Η χρήση εννοιολογικού χάρτη  θα γίνει για να μπορέσουν οι μαθητές να εκφράσουν ευκολότερα, μέσα από σχήματα και λέξεις, τις πληροφορίες που έχουν για το θέμα, τις σκέψεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους. Επιπλέον, οι εννοιολογικοί χάρτες προσφέρονται για την αρχική κατανόηση, τη σύνδεση της ύλης με την προηγούμενη γνώση όσο και για την επανάληψη.

Για τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη μπορεί να γίνει χρήση του Cmap Tools ή άλλου παρόμοιου λογισμικού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει μια προεργασία από τον εκπαιδευτικό (δημιουργία ημιτελές αρχείου) ώστε να μη ξεπεραστεί ο προβλεπόμενος χρόνος της διδασκαλίας.

 

Πηγές: Η τεχνολογία στην εκπαίδευση (https://economu.wordpress.com/εκπαιδευτικό-υλικό/νοητικοί-και-εννοιολογ…)


Παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος


Επισήμανση παρανοήσεων και δυσνόητων σημείων


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Βελώνης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταβλητές Προγράμματος» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1846