Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αρχικά οι μαθητές κατανοούν τη συνδεσμολογία, τη λειτουργία και τις διαφορές των συγκριτών τάσης με αναστροφή και χωρίς αναστροφή.

Στη συνέχεια εμβαθύνουν με την ενεργητική τους συμμετοχή μέσω υλοποίησης του κυκλώματος σε πρόγραμμα προσομοίωσης ή σε breadboard.

Τέλος, με τα ερωτήματα της φάσης αναστοχασμού ελέγχουν το ποσοστό εμπέδωσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης και καλύπτουν πιθανές απορίες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν ψηφιακό σενάριο έχει ως κύριο στόχο, οι μαθητές να κατανοήσουν τη δομή (συνδεσμολογία) και τη λειτουργία ενός συγκριτή τάσης, με αναστροφή ή χωρίς αναστροφή, με συμμετρική ή ασύμμετρη τροφοδοσία, βασισμένου σε ένα Τελεστικό Ενισχυτή.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φ1-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Συνδεσμολογία και λειτουργία
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας
Φ2-ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προσομοίωση στον υπολογιστή
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο με υπολογιστές (ή εργαστήριο ηλεκτρονικών)
Φ3-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Όλα όσα μάθαμε!
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο με υπολογιστές
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν βαθιά την λειτουργία του συγκριτή τάσης.
Να μπορούν να διακρίνουν αν το κύκλωμα συγκριτή τάσης είναι με αναστροφή φάσης ή χωρίς αναστροφή.
Να κατανοήσουν τη διαφορά στη λειτουργία του συγκριτή τάσης με συμμετρική ή ασύμμετρη τροφοδοσία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Συγκριτής τάσης, Τελεστικός ενισχυτής,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής με πρόγραμμα προσομοίωσης του ηλεκτρονικού κυκλώματος ή breadboard με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και όργανα

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συγκριτής τάσης (με τελεστικό ενισχυτή)» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.