Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν στοιχεία του Κυκλαδικού πολιτισμού

Γνωστικά Προαπαιτούμενα

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα την εποχή του λίθου, έχουν κατακτήσει τους όρους και τις έννοιες: πολιτισμός, αρχαιολόγος, ανασκαφή, αρχαιολογικά ευρήματα, πλίθες, οικισμός, γεωργός, κτηνοτρόφος, όπλα, βραχογραφίες, κυνηγός, εργαλεία ,τέχνη, ειδώλιο. Επίσης έχουν εξασκηθεί στην επεξεργασία εικονογραφικού υλικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι μαθητές γνωρίζουν τη δομή της παραγράφου και τον τρόπο διατύπωσης επιχειρημάτων.

Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με το κειμενογράφο Word και τα λογισμικά Tux Paint και Revelation natural art


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ώστε οι μαθητές, σαν μικροί ερευνητές, να ανακαλύψουν στοιχεία του Κυκλαδικού πολιτισμού μέσα από την παρατήρηση και περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Προϊστορία > Οικονομία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Θέση και ονομασία Κυκλαδικού Πολιτισμού
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Οι ασχολίες των Κυκλαδιτών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Κυκλαδίτες, ειρηνικός ή πολεμικός λαός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Ας δούμε τι μάθαμε
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να γνωρίσουν τις καθημερινές ασχολίες των Κυκλαδιτών.
Οι μαθητές να κατανοήσουν τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες.
Οι μαθητές να γνωρίσουν την τέχνη των Κυκλαδιτών
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το Word, με το λογισμικό tux paint και το revelation natural art
Οι μαθητές να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κυκλαδικός πολιτισμός, ειδώλια, κυκλαδίτες,
Υλικοτεχνική υποδομή
προτζέκτορας, φορητός υπολογιστής, εργαστήριο υπολογιστών, το οποίο διαθέτει ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένων, οι οποίοι θα έχουν εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα και λογισμικά. (κειμενογράφος word, tux paint, revelation natural art.)
Δημιουργός Σεναρίου: Πέτρος Μηλώσης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.