Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία

1 ώρα

Συζήτηση, Εφαρμογές, Μεταγνώση.

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe4.1.doc fe4.2.doc

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας 4.1

Εκτελέστε τις δραστηριότητες 4.1 έως 4.2. Συμπληρώστε και το φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1 σε όσες από τις ερωτήσεις υπάρχουν και στο φύλλο αυτό.

Στη δραστηριότητα 4.3 η οποία υπάρχει μόνο στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1, αναφέρατε τι λέγατε στη φάση 2 όπου διατυπώσατε υποθέσεις και τι λέτε τώρα.

Στη δραστηριότητα 4.4 η οποία υπάρχει μόνο στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1, συζητήστε στις ομάδες και στην ολομέλεια το σκοπό του σεναρίου.

Στη δραστηριότητα 4.6 προσπαθήστε να απαντήσετε πριν δείτε τις απαντήσεις στο ψηφιακό περιβάλλον

Η δραστηριότητα 4.6 είναι προαιρετική και αποτελεί δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος με video ανάλυση της κίνησης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί δραστηριότητα εμπλουτισμού και επέκτασης. Εκτυπώστε πρώτα το φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.2 (Φύλλο εργασίας 2) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 

 


Δραστηριότητα 4.1

Συμπληρώνετε μία λέξη σε κάθε κενό.

Δραστηριότητα 4.2

Στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1 που σας έχει δοθεί υπάρχουν και δύο ακόμα ερωτήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντήσετε γραπτά στο φύλλο αυτό. Επίσης υπάρχουν και οι δραστηριότητες 4.3 και 4.4 μόνο στο φύλλο εργασίας 4.1

Δραστηριότητα 4.5:

Οι δραστηριότητες 4.3 και 4.4 υπάρχουν στο φύλλο εργασίας και αναφοράς 4.1 (φύλλο εργασίας 1) όπου υπάρχει χώρος για τις απαντήσεις σας.

Η ανάλυση κινούμενων εικόνων (video ανάλυση της κίνησης) είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη μελέτη της κίνησης αντικειμένων. Όπως και οι περισσότερες μορφές ψηφιακών δεδομένων, ένα video είναι πολύ εύκολο να αναλυθεί χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλο λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να εκτιμήσει τη θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση του κινούμενου αντικειμένου μέσω μιας διαδικασίας, η οποία λέγεται video-ανάλυση της κίνησης. Η ανάλυση αυτή γίνεται ως εξής: Κάνοντας κλικ με το δείκτη του ποντικιού σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κουτιού καταγράφεται αυτόματα η θέση του σημείου αυτού και ο υπολογιστής αυτόματα προχωρά το video σε επόμενο στιγμιότυπο (καρέ). Στο «καρέ» αυτό ξανακάνοντας κλικ στο ίδιο σημείο του κουτιού καταγράφεται η νέα θέση του και αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί η κίνηση την οποία θέλουμε να μελετήσουμε. Τα πειραματικά δεδομένα εμφανίζονται αυτόματα σε κατάλληλα διαγράμματα και πίνακες στην οθόνη του υπολογιστή.Το ελεύθερο λογισμικό που χρησιμοποιούμε για τη video ανάλυση λέγεται tracker και μπορεί κανείς να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εύκολα.

Προαιρετική δραστηριότητα 4.6: Επίλυση προβλήματος

Πρώτα θα συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας 4.2 και μετά θα προχωρήσετε εδώ στο ψηφιακό περιβάλλον.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μηχανικό πείραμα Joule - Θερμική Ισορροπία» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1960