Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Συνδεσμολογία αντιστατών (ωμικών αντιστάσεων)

2 ώρες

Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.pdf

Κατα προτεραιότητα να πραγματοποιηθούν πειράματα όπως περιγράφονται στο φύλλο εργασίας ΦΕ2 με όποια διαθεσιμα υλικά περιλαμβάνει το εργαστήριο Φυσικής.

Αν δεν είναι διαθέσιμο το εργαστήριο το φύλλο εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα προσομοίωσης MERLOT του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (περιλαμβάνεται στη σελίδα του σεναρίου) 

Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να δοθεί στους μαθητές ως εργασία για το σπίτι  δεδομένου ότι είναι ελεύθερη η πρόσβαση σε αυτό. Στο ΦΕ 2 προτείνονται συγκεκριμένα κάποιες από τις εργασίες του να υλοποιηθούν με το λογισμικό προσομοίωσης,  αφήνεται στην κρίση του εκπαιδευτικού να εκτιμήσει το διαθέσιμο χρόνο που έχει στη διάθεσή του.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων και η παρακολούθηση τους από τον εκπαιδευτικό μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων όπως Διαδικτυακές Φόρμες, Συνεργατικά Λογιστικά Φύλλα και Επεξεργαστές κειμένου. 

 

 

 

 


Δημιουργία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και επιβεβαίωση μετρήσεων

Το λογισμικό προσομοίωσης προτείνεται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στα πειράματα

Δίνεται η δυνατότητα να οριστεί η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης και της ηλεκτρικής πηγής που θα χρησιμοποιηθεί.
Επιλέγουμε με ένα κλικ του ποντικιού το αντικείμενο που θέλουμε να εισαγάγουμε στο σχηματικό και στη συνέχεια επιλέγουμε τη θέση που θέλουμε να τοποθετηθεί στο πλέγμα.
Με την επιλογή "components" εμφανίζει τις τιμές των αντικειμένων.
Με την επιλογή "currents" εμφανίζει τις τιμές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αγωγό/αντίσταση.
Η επιλογή "update" ανανεώνει τις τιμές μετά από οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο να πατηθεί και το κουμπί "components" προκειμένου να ανανεωθούν οι τιμές των αντιστάσεων.
Για να σβήσουμε / διορθώσουμε οποιοδήποτε κομμάτι του κυκλώματος.
Επιλέγουμε "delete" και στη συνέχεια το κομμάτι του κυκλώματος που θέλουμε να αφαιρέσουμε ή επιλέγουμε κατευθείαν το αντικείμενο που θέλουμε να μπει στη θέση κάποιου άλλου και στη συνέχεια επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να αντικατασταθεί.
Δημιουργός Σεναρίου: Ανάργυρος Δρόλαπας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνδεσμολογία αντιστατών (ωμικών αντιστάσεων)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1975