Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης

3 ώρες

Παρουσίαση της εντολής SYMBOL

20λεπτά

Με την εντολή Symbol μπορεί κανείς να αλλάξει εντελώς τη μορφή ενός ASCII χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ο κάθε χαρακτήρας ορίζεται ως ένα πλαίσιο 8x8 pixels και η εντολή Symbol δέχεται εννέα (9) ακέραια ορίσματα μεγέθους ενός byte το καθένα: Πρώτα την ASCII τιμή του χαρακτήρα που επιθυμούμε να επανακαθορίσουμε, ακολουθούμενη από οκτώ τιμές που ορίζουν πόσα pixels θα «ανάβουν» σε κάθε μία από τις οκτώ (8) γραμμές των οκτώ (8) pixels που αποτελούν τον χαρακτήρα. Π.χ. Αν η πρώτη τιμή είναι 255 (11111111(2)) σημαίνει ότι όλα τα pixels της πρώτης γραμμής θα είναι «αναμμένα».

Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω εντολή ώστε να διδάξουμε με ευχάριστο (και γρήγορο) τρόπο την έννοια του δυαδικού ψηφίου (bit) και το ίδιο το δυαδικό σύστημα στους.


Παράδειγματα από bitmaps χαρακτήρων


Επίδειξη του περιβάλλοντος του Amstrad και της εντολής Symbol

Σύντομη και περιεκτική παρουσίαση

Δημιουργός Σεναρίου: Φώτης Αλεξάκος (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χρήση της εντολής SYMBOL της Locomotive Basic για τη διδασκαλία του Δυαδικού Συστήματος αρίθμησης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2029