Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία των υπολογιστικών φύλλων μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα μέσα από μια έρευνα για το ποιος πληκτρολογεί πιο γρήγορα στα ελληνικά, αγγλικά, κ,α, ,οι μαθητές συσχετίζουν τα υπολογιστικά φύλλα ως χρήσιμο εργαλείο στη διεξαγωγή έρευνας και πιο συγκεκριμένα μαθαίνουν τις λειτουργίες της ταξινόμησης, των φίλτρων και για τα γραφήματα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πολλοί μαθητές ακούγοντας τον όρο excel τους έρχεται στο μυαλό ένα βαρετό πρόγραμμα αποκαλώντας το συχνά: «εκείνο με τα τετραγωνάκια». Στόχος αυτού του σεναρίου είναι οι μαθητές  να κατανοήσουν μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες  πόσο σημαντικές λειτουργίες είναι η ταξινόμηση, τα φίλτρα και τα γραφήματα και ειδικότερα στα πλαίσια μιας έρευνας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Λογισμικό > Υπολογιστικό Φύλλο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διαγωνισμός-έρευνα γρηγορότερης πληγκρολόγησης.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Υπολογισμός επιδόσεων πληκτολόγησης.
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Καταγραφή των επιδόσεων στην ηλεκτρονική φόρμα.
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Επεξεργασία δεδομένων υπολογιστικού φύλλου.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Συμπεράσματα-Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να εφαρμόζουν ταξινόμηση σε μια λίστα δεδομένων.
Να κατανοήσουν την έννοια του φίλτρου.
Να εφαρμόζουν απλά φίλτρα.
Να δημιουργούν απλά γραφήματα.
Να συσχετίσουν τα υπολογιστικά φύλλα με την έρευνα ως ένα χρήσιμο εργαλείο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Υπολογιστικά φύλλα, Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα, έρευνα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Τρακαδά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.